U C H W A Ł A    Nr  161

 

RADY    MIASTA    K O N I N A

 

z  dnia  24  w r z e ś n i a  2003 roku

 

w sprawie nadania nazwy „Rondo im. Podoficerów

Małoletnich”  w  Koninie.

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) – Rada  Miasta  Konina   u c h w a l a ,  co  następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

Nadaje nazwę „Rondo im. Podoficerów Małoletnich” rondu wybudowanemu na skrzyżowaniu ulic: Wał Tarejwy z ulicą Szarych Szeregów.

 

 

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 

 

§ 3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                        Przewodniczący

                                                                     Rady  Miasta  Konina

                                                                    Tadeusz  Wojdyński