U C H W A Ł A    Nr  198

RADY    MIASTA    K O N I N A

z  dnia  19  l i s t o p a d a  2003 roku

w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 9,
poz. 84 ze zm.), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31.10.2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 802) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20.10.2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dz.U. M.F. Nr 15, poz. 83) – Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

 

1.       Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

a)      równej lub wyższej niż 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                 376 zł,

b)      wyższej niż 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                      458 zł,

c)       wyższej niż 9 ton, a mniejszej niż 12 ton                                                   592 zł.

 

2.       Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym

za równoważne lub innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)      równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton w pojazdach

dwu i więcej osiowych                                                                             732 zł,

b)      równej lub wyższej niż 15 ton, a mniejszej niż 21 ton w pojazdach

dwu i więcej osiowych                                                                          1 426 zł,

c)       równej lub wyższej niż 21 ton, a mniejszej niż 29 ton w pojazdach

dwu i więcej osiowych                                                                          2 152 zł,

d)      równej lub wyższej niż 29 ton w pojazdach dwu i więcej osiowych            2 452,80 zł.

 

3.       Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                        1 446 zł.

 

4.       Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym zawieszeniem osi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)      równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton, w pojazdach

dwu i  trzyosiowych                                                                                         1 724 zł,

b)      równej lub wyższej niż 31 ton, a mniejszej niż 40 ton, w pojazdach dwu i trzyosiowych      1 937,76 zł,

      c)   równej lub wyższej niż 40 ton w pojazdach dwu i trzy osiowych                        2 548,65 zł.

 

5.       Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton                                                 448 zł

 

6.       Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym, zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym zawieszeniem osi, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)      równą lub wyższą niż 12 ton, a mniej niż 28 ton, w pojazdach

jedno i dwuosiowych                                                                                          562 zł,

b)      równą lub wyższą niż 28 ton, a mniej niż 33 tony, w pojazdach

jedno i dwuosiowych                                                                                          850 zł,

c)       równą lub wyższą niż 33 tony, a mniej niż 38 ton, w pojazdach

jedno i dwuosiowych                                                                                        1 292 zł,

d)  równą lub wyższą niż 38 ton, w pojazdach jedno i dwuosiowych                            1 700 zł,

e)   równą lub wyższą niż 12 ton, a mniej niż 28 ton, w pojazdach

      trzy lub więcej osiowych                                                                                      944 zł,

f)        równą lub wyższą niż 28 ton, a mniej niż 38 ton, w pojazdach

trzy lub więcej osiowych                                                                                   1 292 zł,

g)      równą lub wyższą niż 38 ton w pojazdach trzy lub więcej osiowych                       1 700 zł.

 

7.       Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)   mniej niż 30 miejsc                                                                                             818 zł,

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                                      1 246 zł.

 

 

§ 2.

 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 wyprodukowanych przed 1990r. stawki

podatku wynoszą:

 

1.       Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) równej lub wyższej niż 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                396 zł,

b) wyższej niż 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                     482 zł,

c) wyższej niż 9 ton, a mniejszej niż 12 ton                                                  622 zł.

 

2.       Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, niezależnie od nacisku na siodło ciągnika      1 446 zł.

 

3.       Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdami silnikowymi posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton     470 zł.

 

4.       Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc                                                                                860 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                             1 310 zł.

 

 

§ 3.

 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 spełniających którąkolwiek z norm EURO, odnoszącą się do emisji spalin, stawki wynoszą:

 

1.       Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)   równej lub wyższej niż 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                 340 zł,

b)   wyższej niż 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                      412 zł,

c)   wyższej niż 9 ton, a mniejszej niż 12 ton                                                   536 zł.

 

 

2.       Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od

3,5 tony  i poniżej 12 ton, niezależnie od nacisku na siodło ciągnika               1 360 zł.

 

3.       Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)   mniej niż 30 miejsc                                                                                736 zł,

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                           1 122 zł.

 

 

§ 4.

 

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7 spełniających którąkolwiek z norm EURO, odnoszącą się do emisji spalin, a wyprodukowanych przed 1990 rokiem zastosowanie mają stawki podatku wymienione w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego za 2004 rok.

 

 

                     Przewodniczący

                    Rady  Miasta  Konina

 

                    Tadeusz Wojdyński