U C H W A Ł A   Nr  291

 

RADY    MIASTA    K O N I N A

z  dnia  02  c z e r w c a  2004 roku

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591/ w związku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm./  -  Rada  Miasta  Konina  u  c h w a l a , co następuje :

 

 

§ 1.

 

Uchwala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Konina, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 

1.       prowadzenia robót w pasie drogowym,

 

2.       umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 

3.       umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych lub usługowych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 

4.       zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

 

                                                               § 2.

 

1. Za zajęcie 1m2 powierzchni dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Konina, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 

   1/ chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych oraz pasów dzielących:

 

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Stawka

1zł

1 zł

0,5 zł

0,5 zł

 

 

   2/ jezdni do 20% szerokości, zatok postojowych i autobusowych, torowisk:

 

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Stawka

2 zł

2 zł

1 zł

1 zł

 

 

   3/ jezdni pow. 20% do 50% szerokości:

 

 

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Stawka

4 zł

4 zł

2 zł

2 zł

 

 

  4/ jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni :

 

 

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Stawka

8 zł

8 zł

4 zł

4 zł

 

 

2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,50 zł.

 

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 3.

 

1.       Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 

 

Lokalizacja urządzenia w pasie drogowym

W poprzek drogi

Wzdłuż drogi

W jezdni

Poza jezdnią

20 zł

8 zł

4 zł

 

 

2.       Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości:

 

 

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Stawka

180 zł

180 zł

90 zł

90 zł

 

 

3.       Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub obiekcie inżynierskim.

 

 

§ 4.

 

1.       Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni:

 

            1/ pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego

 

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Stawka

0,50 zł

0,30 zł

0,20 zł

0,10 zł

 

2/ reklamy

Kategoria drogi

krajowa

wojewódzka

powiatowa

gminna

Stawka

1,80 zł

1,50 zł

1,20 zł

0,90 

 

2.       Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 1 pkt 2 podwyższa się o 50 %.

 

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                      Rady  Miasta  Konina

                                                                                        Tadeusz  Wojdyński

 

 

 

                                                                                    Uzasadnienie

do Uchwały Nr 

Rady Miasta Konina

z dnia ……… 2004 roku

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

 

 

Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych /Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami/ zgodnie, z którą jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Konina.

Przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego kierowano się przede wszystkim względami bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego stawki opłat zostały zróżnicowane w zależności od tego jaki wpływ ma zajęcie poszczególnych elementów drogi na ruch drogowy i jego bezpieczeństwo.

Za zajęcie 1m2 chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i pieszojezdnych oraz pasów dzielących przyjęto 1,00 zł dla dróg krajowych i wojewódzkich /jak w propozycjach zarządcy dróg krajowych Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/ natomiast 0,50 zł dla pozostałych dróg. Stawki ustalono na poziomie stawek, które obowiązywały do 1 października 2002r. – do chwili, kiedy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz. U. Nr 150, poz. 1240/ został zniesiony obowiązek rewaloryzowania stawek opłat.

Art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych oraz względy bezpieczeństwa ruchu nakazują zróżnicowanie stawek opłat w zależności od procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni. W związku z powyższym ustalono trzy rodzaje opłat: do 20%, powyżej 20% do 50%, i powyżej 50% do 100% szerokości jezdni.

Za zajęcie jezdni do 20% szerokości ustalono stawkę w wysokości 2 zł dla dróg krajowych i wojewódzkich i proporcjonalnie niższe, tj. 1zł dla dróg powiatowych i gminnych. Powyższe stawki mają zastosowanie również dla torowisk, zatok postojowych i autobusowych.

Za zajęcie 1m2 jezdni powyżej 20% do 50% szerokości jezdni ustalono stawki w wysokości 4 zł dla dróg krajowych i wojewódzkich i 2 zł dla dróg powiatowych i gminnych, natomiast za zajęcie 1m2 jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – w wysokości 8 zł dla dróg krajowych i wojewódzkich i 4 zł dla dróg powiatowych i gminnych.

Takie zróżnicowanie stawek wynika z uwzględnienia utrudnień w ruchu pojazdów, które wzrasta proporcjonalnie do zajęcia szerokości jezdni i wiąże się z koniecznością wyznaczenia objazdów oraz zmianą organizacji ruchu.

Za zajęcie pozostałych elementów pasa drogowego ustalono stawkę w wysokości 0,50zł.

Przy ustalaniu wysokości stawek opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wzięto pod uwagę: lokalizacje urządzenia w terenie /obszar wzdłuż drogi, w jezdni oraz poza jezdnią/, a więc czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Najwyższe stawki ustalono dla urządzeń umieszczanych w poprzek drogi 20zł. Za umieszczenie urządzenia wzdłuż drogi są niższe. Za umieszczenie urządzenia w jezdni stawka opłaty wynosi: 8 zł, a poza jezdnią: 4 zł dla wszystkich kategorii dróg /analogicznie jak w poprzedniej ustawie/. Takie zróżnicowanie stawek opłat jest podyktowane względami ochrony drogi przed umieszczaniem tego typu urządzeń w koronie drogi, przede wszystkim zaś w jezdni.

            Za umieszczenie obiektów handlowych i usługowych oraz reklam wprowadzono nowe stawki, (w zależności od kategorii drogi – analogicznie jak w dotychczasowej ustawie), które kształtują się na zbliżonym poziomie do stawek, jakie obowiązywały do chwili, kiedy rozporządzeniem Rady Ministrów dn. 27 sierpnia 2002r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 150, poz. 1240) został zmieniony obowiązek rewaloryzacji stawek opłat.

            Stawka opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego na drogach krajowych wynosi 0,50 zł, na drogach wojewódzkich 0,30 zł, na drogach powiatowych 0,20 zł, oraz 0,10 zł na drogach gminnych.

            Wysokość stawki za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym drogi krajowej wynosi 1,80 zł, drogi wojewódzkiej 1,50 zł, drogi powiatowej 1,20 zł natomiast drogi gminnej 0,90 zł. W przypadku reklam świetlnych i podświetlanych stawka opłaty ulega zwiększeniu o 50 %.

            Powyższe zróżnicowanie stawek opłat jest podyktowane względami bezpieczeństwa ruchu.