U C H W A Ł A   Nr  311

 

RADY    MIASTA    K O N I N A

 

z dnia  30  c z e r w c a 2004 roku

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie,

w tym za zakupione posiłki.

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 96 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt. 14, art. 36 pkt. 2 l. j, art. 48 ust. 1, 4 i 5 oraz art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z pózn. zm) - Rada Miasta Konina  u c h w a l a, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wydatki na dożywianie, w tym za zakupione posiłki, przyznane osobie lub rodzinie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i przy dochodach przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, podlegają zwrotowi w części lub całości z zastrzeżeniem § 2.

 

§ 2.

 

Wydatki na dożywianie, w tym zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkołach podstawowych lub gimnazjach poniesione przy dofinansowaniu tego zadania ze środków finansowych budżetu państwa, podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód rodziny zobowiązanej do zwrotu wydatków jest wyższy niż 200 % kryterium dochodowego o którym mowa w § 1 uchwały.

 

 

§ 3.

 

Określenie wysokości zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki, następuje indywidualnie po szczegółowej analizie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w drodze decyzji administracyjnej ustalającej również ilość rat i termin ich spłaty.

 

 

 § 4.

 

W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej można odstąpić od żądania ustalonego zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

 

 

§ 5.

 

Traci moc Uchwała Nr 63 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na udzielanie pomocy w dożywianiu uczniów w 2003r.

 

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                                  Rady Miasta Konina

                                                                                                                                  Tadeusz Wojdyński

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 311

Rady   Miasta Konina

z dnia 30 czerwca 2004r.

 

 

w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pomoc rzeczową.

 

 

Zasadność podjęcia uchwały wynika z ustawy o pomocy społecznej. Osobom i rodzinom, które nie spełniają kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być przyznana pomoc pieniężna lub rzeczowa.

Podjęcie proponowanej uchwały pozwoli złagodzić trudną sytuację życiową osobom i rodzinom, które znajdują się w najsłabszej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej niejednokrotnie wieloma czynnikami.