U C H W A Ł A    Nr  442

 

RADY    MIASTA    K O N I N A

 

 z dnia  16  m a r c a  2005 roku

 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Konina.

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) oraz art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781)- Rada Miasta Konina   u c h w a l a

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie miasta Konina

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Regulamin określa:

1)      sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2)      formy stypendium szkolnego,

3)      tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4)      tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

 

§ 2.

 

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie miasta Konina uczniom szkół i słuchaczom kolegiów wymienionym w art. 90b. ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.

 

 

Rozdział II.

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego

 

§ 3.

 

1.       Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d. ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

 

2.       Ustala się następujące grupy dochodowe:

 

1)      dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 100 zł (włącznie) -  

         I grupa,

2)      dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 100 i nieprzekraczający 200   - 

         II grupa

3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 200 i nieprzekraczający 316   -     III grupa

 

3.       Stypendium w pełnej wysokości wynosi 100 zł.

 

4.       Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

1)      przy I grupie -  80 %,

2)      przy II grupie - 60 %,

3)      przy III grupie -  45 %

stypendium w pełnej wysokości..

 

5.       Kwota stanowiąca indywidualne uzupełnienie stypendium nie może być wyższa niż 40 zł.

 

6.       Jeżeli suma stypendium obliczonego według grupy dochodowej plus uzupełnienie indywidualne przekroczy stypendium szkolne w pełnej wysokości, to uczeń otrzymuje stypendium w pełnej wysokości.

 

§ 4.

 

1.       Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu §3.

 

2.       Wysokość stypendium, o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć 1120 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – kwoty 1008 zł.

 

 

§ 5.

 

1.       Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

    

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych pomocy naukowych,

 

3)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów

 

4)      świadczenia pieniężnego, jeżeli Prezydent uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) i pkt 2) , a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o których mowa w pkt 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3), udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1) – 3), nie jest celowe.

 

2.       Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

 

 

Rozdział III.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

 

 

§ 6.

 

1.       Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole macierzystej, do której uczeń uczęszcza, a w przypadku uczniów pobierających naukę poza Koninem oraz słuchaczy kolegiów – w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

2.       Ciałem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Komisja Stypendialna, powoływana przez Prezydenta Miasta Konina.

 

3.       W skład pięcioosobowej Komisji wchodzą: Przewodniczący i 4 członków.

 

4.       Do zadań Komisji należy:

 

1)      sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,

2)      wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,

3)      przedstawianie Prezydentowi propozycji kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium

4)      negatywne opiniowanie wniosków nie zasługujących na pozytywne rozpatrzenie,

      5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane z urzędu

 

5.       Prezydent może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust. 4.

 

6.       Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

 

7.       Obsługę biurową Komisji zapewnia Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koninie.

 

 

§ 7.

 

1.       Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie przewidzianej w § 5 ust. 1 pkt 1 realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

 

2.       Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie przewidzianej w § 5 ust. 1 pkt 2, realizowane jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkołę.

 

3.       Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-3 może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców ucznia ( opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

 

4.       Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są w kasie urzędu lub przelewem na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.

 

 

Rozdział IV.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

 

 

§ 8.

 

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez miasto Konin w trybie art. 90r. ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

 

§ 9.

 

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są:

1)      pożar

2)      zalanie ( np. powódź )

3)      kradzież

4)      włamanie

5)      nagła, ciężka choroba lub śmierć członka najbliższej rodziny (rodzica /prawnego opiekuna/, siostry, brata, małżonka, dziecka)

6)      atak terrorystyczny

7)      kataklizm pogodowy

8)niespodziewane zdarzenie powodujące znaczne straty materialne lub w drastyczny sposób obniżające dochód rodziny

 

§ 10.

 

1.       Komisja Stypendialna przedstawia Prezydentowi Miasta Konina propozycje dotyczące przyznania zasiłku szkolnego.

 

2.       Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 2 - 4 niniejszego regulaminu.

 

3.       Przy ustalaniu propozycji wysokości, formy, trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.

 

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe

 

 

§ 11.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

 

 

§ 12.

 

Z dniem 1 stycznia 2005 r. traci moc uchwała Rady Miasta Konina Nr 52 z dnia 26 lutego 2003r, w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zwanych Stypendiami Prezydenta Miasta Konina.

 

 

§ 13.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                                                                                                  

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                              Rady  Miasta  Konina

                                                                                                Tadeusz  Wojdyński