skip to content
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko specjalisty
do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie: wyższe lub średnie,
 3. w przypadku wykształcenia średniego wymagany minimalny 3 letni staż pracy,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 5. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 9. znajomość oprogramowania z zakresu geodezji i kartografii,  GIS, CAD, w szczególności systemu Geo-Info,   QGIS, GeoServer.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu.
 2. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Utrzymanie i rozwój systemu KoSIT, w tym monitorowanie poprawności działania wdrożonych e-usług oraz aktualności danych.
 2. Wprowadzanie danych do rejestrów i baz danych podłączonych do systemu KoSIT oraz ich aktualizacja.
 3. Tworzenie i aktualizacja zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennej.
 4. Sporządzanie raportów, zestawień i analiz z baz oraz rejestrów obsługiwanych przez system KoSIT.

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-9.

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1, 62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 16 czerwca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w    jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.


Konin, dnia 2 czerwca 2020 r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie zgłosiło się 16 osób, które zakwalifikowały się do dalszego postępowania.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE


Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713),
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920),
 3. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276) oraz przepisów wykonawczych,
 4. Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 177),
 5. Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346),

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne oraz sprawdzona zostanie znajomość oprogramowania z zakresu geodezji i kartografii, GIS, CAD, w szczególności systemu Geo-Info, QGIS, GeoServer kończące postępowanie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się  w dniu 2 lipca 2020 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie, początek od godz. 9:00.

Uwaga:

Jeśli oferta została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 23 czerwca 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Informujemy, że w związku z niewystarczającymi umiejętnościami obsługi programów geodezyjnych oraz nieuzyskaniem 50% wszystkich punktów przez kandydatów, nie rozstrzygnięto naboru na stanowisko specjalisty do Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie.
Konkurs na powyższe stanowisko zostanie ponowiony.


Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 8 lipca 2020 r.

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Monika Marzyńska
Data wytworzenia: 2020-06-02
Data udostępnienia: 2020-06-02 14:02:36
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08 14:16:27
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6175144
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,