skip to content
OGŁOSZENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


URZĄD MIEJSKI W KONINIE
PLAC WOLNOŚCI 1
62-500 KONIN

Ogłasza nabór na stanowisko starszego specjalisty
do Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy minimum 3 lata,
 4. doświadczenie zawodowe w dziale kadr (potwierdzone świadectwem pracy, zaświadczeniem, zakresem obowiązków),
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. znajomość ustaw: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Biegła znajomość obsługi komputera: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, internet.
 2. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, dokładność.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników, a w szczególności:
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań PFRON i sprawozdań GUS w zakresie prowadzonych spraw.

 

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie - według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje,
 3. życiorys – curriculum vitae,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

WYMOGI FORMALNE

 1. Złożenie wymaganych dokumentów.
 2. Spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w punktach 1-9.

 

Oferty aplikacyjne można składać poprzez:

 • wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.
  Uwaga: Prosimy o dokładne wypełnienie formularza elektronicznego w zakresie wykształcenia i doświadczenia. Jeżeli oferta aplikacyjna została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, wymagane dokumenty wymienione w pkt. 1-7 należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na test i rozmowę kwalifikacyjną.
  lub
 • złożenie w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego, pl. Wolności 1, pokój 102 lub przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski, pl. Wolności 1,62-500 Konin, z dopiskiem: " dotyczy naboru na stanowisko starszego specjalisty do Wydziału Organizacyjnego i Kadr Urzędu Miejskiego w Koninie."

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 16 czerwca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną pisemnie poinformowane.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie bip.konin.eu oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w    jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.


Konin, dnia 2 czerwca 2020 r.


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
Uwaga!
W danych kontaktowych prosimy podać e-mail i numer telefonu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji pobierz
Oświadczenie o niekaralności pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji pobierz

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Na stanowisko starszego specjalisty  w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Urzędu Miejskiego w Koninie zgłosiło się 15 osób.
Do dalszego postępowania zakwalifikowało się 13 osób.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA W NABORZE
NA STANOWISKO URZĘDNICZE STARSZEGO SPECJALISTY
URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE


Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920),
 3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1282),
 4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r . Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) wraz z aktami wykonawczymi.


Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się 1 lipca 2020 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Koninie, początek od godz. 10:00.

Uwaga:

Jeśli oferta została złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego wymagane dokumenty należy przedłożyć osobiście Komisji w terminie i miejscu wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 22 czerwca 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Do ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło 11 osób.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Ewa Lenartowska zamieszkała w Koninie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Pani Ewa Lenartowska ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie na kierunku politologia, specjalność samorząd i władza lokalna. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w działach kadr. W przeprowadzonym naborze uzyskała największą liczbę punktów.


Sekretarz Miasta Konina

/-/ Marek Zawidzki


Konin, dnia 8 lipca 2020 r.

Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: Prezydent Miasta Konina
Informacja wprowadzona przez: Monika Marzyńska
Data wytworzenia: 2020-06-02
Data udostępnienia: 2020-06-02 14:02:39
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-08 14:07:04
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6183670
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,