skip to content
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
GN-10


Podstawa prawna

Art. 5, art. 20, art. 11, art. 12 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 1161 ze zm.)

Wymagane dokumenty

a) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzja o warunkach zabudowy/ decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) projekt zagospodarowania działki obejmujący całe zamierzenie budowlane, sporządzony zgodnie z przepisami Prawo budowlane.
W przypadku budowy inwestycji położonej na użytkach rolnych klasy I, II, IIIa, IIIb, III wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego oraz na użytkach rolnych klasy IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o terminie realizacji inwestycji,
- dokument potwierdzający wartość rynkową gruntu objętego inwestycją (np. opinia rzeczoznawcy o wartości nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości, akt notarialny)
- opinię wójta/burmistrza o zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi uprawnej (dotyczy gruntów kasy. I, II, IIIa, IIIb, III, IV, IVa oraz tofrowisk),  

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16.11 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz. U. z 2018 r., poz.1716 ze zm.)

Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 r., poz.2096 ze zm) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku spraw wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniające
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie - podstawa prawna art. 17 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2018 r., poz.2096 ze zm).
Uwagi
Klauzula informacyjna dla interesantów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie *
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Konina z siedzibą w Koninie, plac Wolności 1,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz aktów prawnych na podstawie, których działa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (akty prawne na podstawie, których działa Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie) jest obligatoryjne.
 
*obowiązuje od 25.05.2018 r.
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
GN-10Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: GN
Informacja wprowadzona przez: Milena Karczewska
Data udostępnienia: 2019-02-01 15:12:09

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4069607
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,