Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla placówki handlowo - gastronomicznej
RI-7


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. , poz. 256). Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.).

- Uchwała Nr 758 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania i wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konina.

Wymagane dokumenty
 • wniosek RI-7 o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021)
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za jego udzielenie
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę proporcjonalnie (od momentu wydania zezwolenia do końca roku kalendarzowego). Opłata roczna wynosi:

 1. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim:

 1. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 2. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 3. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata wnoszona jest na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłata skarbowa:

 

 • 17 zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłat za korzystanie z zezwolenia.
Termin załatwienia sprawy
Rozpatrzenie sprawy następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.
Tryb odwoławczy
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o warości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

Przedsiębiorca, który niedopełnił tego obowiązku, ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30 dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w art.18 ust.12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Niedokonanie w terminach ustawowych kolejnych opłat za korzystanie z zezwolenia powoduje jego wygaśnięcie.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
RI-7Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: RI
Informacja wprowadzona przez: Danuta Woźniak
Data udostępnienia: 2021-09-13 12:21:33

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,