Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej
WK-1/5


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji        i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019.2130 z 5.11.2019).
 • Ustawa z 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.2020.1173),
 • Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
 • oświadczenie , że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu marki SAM z warunkami technicznymi oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki SAM.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela 
 1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
 2. dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 3. wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo, iż działa za zgodą współwłaścicieli.


Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty
 • wydanie decyzji - zezwolenia na nabicie cech identyfikacyjnych nadwozia - 10,00 zł
 • wydanie decyzji - zezwolenie na wykonanie tabliczki znamionowej - 10,00 zł
 • ewnentualne upoważnienie - 17,00 zł 

Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl

120,00

1,50

121,50

Motorower

110,00

1,50

111,50

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu , który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie .

Opłata skarbowa:
- za podanie - 5,00 zł
- za każdy załącznik - 0,50 zł
Uwagi

"SAM" - to pojazd zbudowany we własnym zakresie przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, której markę określa się jako "SAM" bez określenia typu modelu . Silnika nie można zbudować samodzielnie - w celu zarejestrowania należy przedłożyć dokumenty kompletnego zespołu silnika.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-1/5Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 09:48:25

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,