Treść
Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestracja pojazdu unikatowego
WK-1/7


Podstawa prawna
 • art. 72 i 74 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U 2020, poz.110 z późn. zm.), 
 • § 2 ust. 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. poz. 2355 z późn. zm.),
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK-1

 • dowód własności pojazdu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju,
 • ocena rzeczoznawcy samochodowego ustalająca, że pojazd ma co najmniej 25 lat lub ma on szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości
 1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
 2. dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 3. wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
 5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości, pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 6. polisa OC
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

 OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie – 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • pozwolenie czasowe  - 13,50 zł
 • dowód rejestracyjny  - 54,00 zł
 • nalepka legalizacyjna - 12,50 zł
 • nalepka kontrolna       - 18 ,50 zł

Tablice rejestracyjne:

 • na samochód  - 80,00 zł (2 tablice)
 • na przyczepę   - 40,00 zł (1 tablica)
 • na motocykl     - 40,00 zł (1 tablica)
 • na motorower  - 30,00 zł (1 tablica)

Tablice indywidualne - 1.000 ,00 zł

OPŁATA EWIDENCYJNA

 • pozwolenie czasowe   - 0,50 zł
 • dowód rejestracyjnyo - 0,50 zł
 • zalegalizowanie tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł
 • nalepka kontrolna - 0,50 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:
- za podanie - 5,00 zł
- za każdy załącznik - 0,50 zł
Uwagi

W przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji. Kradzież tablic wymaga przedłożenia oprócz wymienionego wyżej zaświadczenia dokumentu z Policji przyjęcia zgłoszenia kradzieży dokumentu.

W przypadku, gdy dane zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu. 

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-1/7Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2020-10-21 11:38:47

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9545775
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,