Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestracja czasowa - tranzytowa pojazdu sprowadzonego z zagranicy
WK-1/8


Podstawa prawna
 • art. 72 i 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • § 3 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017), 
 • Ustawa z 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.2020.1173),
 • Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

1. Wniosek WK - 1

 • dowód własności pojazdu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą z wyjątkiem:

a/ wniosek o czasową rejestrację pojazdu w celu przejazdu związanego z koniecznością badania technicznego. Wówczas wystawia się pozwolenie czasowe na 2 dni i wpisuje się w rubryce “Adnotacje” cel czasowej rejestracji. Po dostarczeniu zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z dokumentem identyfikacyjnym w wydanym pozwoleniu czasowym dokonuje się zmian lub na wniosek właściciela wystawia się nowe pozwolenie,

b/ wniosek właściciela pojazdu o wystawienie jednego pozwolenia czasowego w dwóch celach: przejazdu na badanie techniczne i wywozu za granicę. W rubryce “Adnotacje” wpisuje się wówczas : “badanie techniczne w ciągu 2 dni i wywóz za granicę”. Pobierane są wówczas dwie opłaty za każdy cel wydania tablic tymczasowych,

 • dowód rejestracyjny lub inny dokument, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą, stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą ,
 •  jednolity dokument administracyjny ( SAD wywozowy),
 • ocena rzeczoznawcy samochodowego ustalająca rok produkcji pojazdu lub modelu, jeżeli nie wynika ona jednoznacznie z innych dokumentów przedłożonych do rejestracji.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela
 1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
 2. paszport orz dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 3. wypis z rejestru sądowego oraz REGON w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
 5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika,
 6. polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Za upoważnienie - 17,00 zł

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

Rodzaj pojazdu

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

Samochód

253,50

2,50

256,00

Motocykl

195,00

2,00

197,00

Przyczepa, ciągnik rolniczy

120,00

1,50

121,50

Motorower

110,00

1,50

111,50

 

 

 

 

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi
 1. Jeżeli spełnienie formalności celnych lub skarbowych tego wymaga, organ rejestrujący przyznaje numer rejestracyjny dla pojazdu przed spełnieniem tych formalności. Natomiast zarejestrowanie pojazdu nastąpi po spełnieniu formalności celnych lub skarbowych.
 2. Termin ważności pozwolenia czasowego nie może wykraczać poza termin określony w dokumencie SAD ( wywozowym).
 3. Dokumenty sporządzone tylko w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku typowego druku dowodu rejestracyjnego istnieje możliwość wykorzystania szablonu tłumaczenia tego dowodu.
Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
WK-1/8Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 09:55:25

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,