Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
WK-11


Podstawa prawna
 • art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2004r. w sprawie czasowego wycofania z ruchu (Dz. U.2004.285.2856)
Wymagane dokumenty

1. Wniosek  WK- 11

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeśli była wydana,
 • tablice rejestracyjne.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela,
 • dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 • wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • polisa OC.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

OPŁATA SKARBOWA

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł

OPŁATA ADMINISTRACYJNA

 • na okres 2 miesięcy – 80,00 zł
 • za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:
 1.  4 zł  - od 3 do 12 miesiąca
 2.  2 zł  - od 13 do 24 miesiąca
 3. 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Termin załatwienia sprawy
Od ręki.
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie .
Uwagi

1. Na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeżeli była wydana) i tablice rejestracyjne przechowywane są w depozycie.

2. Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne,
 • autobusy.

3. Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 6 miesięcy. Okres ten może być jednorazowo przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 9 miesięcy w roku, licząc od dnia jego wycofania z ruchu.

4. W celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu właściciel pojazdu składa wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, do którego dołącza:

 • decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu.

5. Właściciel pojazdu lub podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie art.73 ust. 5, jest obowiązany zapewnić wycofanemu z ruchu pojazdowi postój poza drogą publiczną i strefą zamieszkania.

6. Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu zwraca się właścicielowi pojazdu.

Miejsce składania wniosku
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-500 Konin, plac Wolności 1
WK-11Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 10:21:31

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,