Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
WK-15


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U 2020.110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 2355 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. 2019.2130 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty

Dla pojazdów spoza UE:

 • dowód odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy,

dla pojazdów pochodzących z UE:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych, a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak takiego obowiązku (druk VAT  25 ) - NIE DOTYCZY zakupu pojazdu w Polsce od podatnika podatku od towarów i usług prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami, który wystawia na pojazd fakturę VAT lub fakturę VAT-marża,

a ponadto:

 • dowód własności pojazdu,
 • jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
 • dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą,
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane (szczegółowe informacje dotyczące badań technicznych umieszczono w tabeli "informacje dodatkowe") lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homolog. potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homolog. typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homolog. przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo, iż działa za zgodą współwłaścicieli.

Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

Rodzaj pojazdu

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

Samochód

253,50

2,50

256,00

Motocykl

195,00

2,00

197,00

Przyczepa, ciągnik rolniczy

120,00

1,50

121,50

Motorower

110,00

1,50

111,50

 

 

 

 

Opłata za upoważnienie - 17,00 zł

Opłata recyklingowa - 500,00 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

BADANIA TECHNICZNE: zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Jeśli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to krajowe przepisy, to termin taki nie będzie uznany. Badań technicznych nie muszą też przechodzić pojazdy zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, a dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:

 • 3 lata - w przypadku samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych
 • 1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów

Wszelkie inne pojazdy niespełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA, muszą zostać poddane przed pierwszą rejestracją w kraju badaniu technicznemu na Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu.

TŁUMACZENIA: dokumenty sporządzone w języku obcym (takie jak np. dowód rejestracyjny, dowód własności, dokumenty dotyczące badań technicznych) należy zgodnie z §5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 2355 z późn. zm.) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju) oraz wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.
Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

Miejsce składania wniosku
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
WK-15Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Joanna Majer
Data udostępnienia: 2020-10-21 14:38:16

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,