Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. 2019.2130 z 5.11.2019).
 • Ustawa z 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.2020.1173).
Wymagane dokumenty
 • w przypadku wywozu za granicę:
  • dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
  • karta pojazdu , jeżeli była wydana,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
  • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne.
 • w przypadku odbioru pojazdu:
  • dowód własności pojazdu,
  • jeżeli przed pierwszą rejestracją należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą.
 • w przypadku konieczności wykonania badania technicznego lub naprawy:
  • jeżeli przed pierwszą rejestracją należy dołączyć dokumenty według procedury rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub za granicą,
  • pojazdu już zarejestrowanego – do depozytu tablice rejestracyjne stałe i dowód rejestracyjny.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo, iż działa za zgodą współwłaścicieli.

Do wglądu:

 • dokument tożsamości właściciela (dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną; dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 • wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
 • polisa OC (gdy pojazd posiada już rejestrację w Polsce).
Link do wniosku
Sposób dostarczenia dokumentów

Wypełniony wniosek przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zamieszczonej w portalu Biletynu Informacji Publicznej. Wniosek powinien być opatrzony podpisem uwierzytelnionym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami, zeskanowane dokumenty wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

Dokumenty załączone do wniosku należy w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach dostarczyć do Wydziału Komunikacji przy ul. Przemysłowej 2  pok. 206 w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia drogą elektroniczną przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Informacje dodatkowe

Po złożeniu wniosku o rejestrację drogą elektroniczną, organ rejestrujący dokonuje jego weryfikacji wraz z załącznikami. Dokumenty załączone do wniosku należy w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach dostarczyć do urzędu w ciągu 5 dni od otrzymania  zawiadomienia drogą elektroniczną. Wtedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana).

 W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Parametry techniczne załączników

Dodatkowe parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:

Do wniosków dotyczących rejestracji pojazdów załączniki mogą być w formatach: jpg, jpeg lub pdf. Do wniosków dotyczących uprawnień do kierowania można załączyć pliki w formatach: jpg lub jpeg.
Załącznik nie może być większy niż 200 KB.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rejestracja czasowa – tablice tymczasowe na wniosek właściciela pojazdu.

Rodzaj pojazdu

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

Samochód

61,00

1,00

62,00

Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl

39,75

1,00

40,75

Motorower

36,75

1,00

37,75

Opłata za upoważnienie - 17,00 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Tablice tymczasowe są wydane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłuższy niż 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni,

 1. tablice stanowią własność Urzędu i wraz z pozwoleniem czasowym podlegają zwrotowi niezwłocznie po upływie terminu ich ważności (nie dotyczy rejestracji czasowej na wywóz pojazdu za granicę). 
 2. dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Miejsce składania oryginałów dokumentów
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
 Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 09:37:42

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,