Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju (nowego i używanego)


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji        i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019.2130 z 5.11.2019).
 • Ustawa z 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.2020.1173),
 • Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
 • dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana (nie dotyczy: pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego),
 • świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane: dotyczy także nowego pojazdu wyprodukowanego w ilości 1 sztuki rocznie, co stwierdza producent w dowodzie własności lub w odrębnym zaświadczeniu: dotyczy także pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy,
 • dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany w kraju,
  (nie dotyczy: pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, pojazdu zakupionego od Policji, Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu),
 • w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji,
 • oświadczenie przedsiębiorcy o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji albo faktury zawierającej takie oświadczenie (dot. pojazdu osobowego, ciężarowego i specjalnego do 3,5 t rejestrowanego w kraju po ra z pierwszy)

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo, iż działa za zgodą współwłaścicieli.

W przypadku gdy dane odnoszące się  do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji, rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

W przypadku rejestracji nowego pojazdu wymagany jest dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodu osobowego, a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego. W przypadku sprzedaży pojazdu przez wyspecjalizowany salon sprzedaży dokument ten może być zastąpiony stosowną adnotacją na fakturze sprzedaży, potwierdzającą fakt posiadania oryginału lub kopii przedmiotowego zaświadczenia.


Do wglądu:

 • dokument tożsamości
 1. dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego będącego osobą fizyczną,
 2. dokument poświadczający zameldowanie na terytorium RP w przypadku cudzoziemca będącego osobą fizyczną,
 3. wypis z rejestru sądowego w przypadku przedsiębiorcy posiadającego osobowość prawną,
 4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki oraz odpowiednio dokumenty wymienione w pkt. a) lub b) w przypadku przedsiębiorcy nie posiadającego osobowości prawnej,
 5. pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 6. polisa OC
Link do wniosku
Sposób dostarczenia dokumentów

Wypełniony wniosek przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zamieszczonej w portalu Biletynu Informacji Publicznej. Wniosek powinien być opatrzony podpisem uwierzytelnionym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami, zeskanowane dokumenty wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza się załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

Dokumenty załączone do wniosku należy w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach dostarczyć do Wydziału Komunikacji przy ul. Przemysłowej 2  pok. 206 w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną. 

W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez włąściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Informacje dodatkowe

Po złożeniu wniosku o rejestrację drogą elektroniczną, organ rejestrujący dokonuje jego weryfikacji wraz z załącznikami. Dokumenty załączone do wniosku należy w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach dostarczyć do urzędu w ciągu 5 dni od otrzymania  zawiadomienia drogą elektroniczną. Wtedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana).

 W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Parametry techniczne załączników

Dodatkowe parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:

Do wniosków dotyczących rejestracji pojazdów załączniki mogą być w formatach: jpg, jpeg lub pdf. Do wniosków dotyczących uprawnień do kierowania można załączyć pliki w formatach: jpg lub jpeg.
Załącznik nie może być większy niż 200 KB.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

Rejestracja pojazdu:

- fabrycznie nowego;

- zakupionego w kraju spoza powiatu;

- zakupionego w obrębie powiatu z „czarnymi” tablicami rejestracyjnymi.

 

Rodzaj pojazdu

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

Samochód

178,50

2,00

180,50

Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl

120,00

1,50

121,50

Motorower

110,00

1,50

111,50

 

 

 

 

 

Rejestracja pojazdu zakupionego w obrębie powiatu z „białymi” tablicami rejestr.

 

Rodzaj pojazdu

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

Samochód

80,00

1,00

81,00

Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl

80,00

1,00

81,00

Motorower

80,00

1,00

81,00

 

 

 

 


Opłata za upoważnienie - 17 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli pojazd  zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu Państwa, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, a także bez dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych w przypadku zakupu od Policji lub Sił Zbrojnych RP , Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, Straży Granicznej.

W przypadku nabycia zarejestyrowanego pojazdu właściciel obowiązany jest zarejestrować go na siebie w terminie nie później niż 30 dni.

Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez wymiany dowodu rejestracyjnego w przypadku zawidomenia o zmianie w zakresie wspólwłasności pojazdu, jeżeli zmiana ta dotyczy współwłaściciela / wpólwłasność pojazdu w określonej rubryce ADNOTACJE URZĘDOWE. Wówczas organ rejestrujący w rubryce tej zamieszcza nową adnotację o współwłaścicielu/ współwłasności albo skreśla dotychczasową adnotację.

Miejsce składania oryginałów dokumentów
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
 Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 09:39:25

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,