Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji        i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019.2130 z 5.11.2019).
 • Ustawa z 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.2020.1173),
 • Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

Dla pojazdów spoza UE:

 • dowód odprawy celnej lub w przypadku zakupu pojazdu w Polsce od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - zapis na fakturze określający numer, datę i miejsce tej odprawy,

dla pojazdów pochodzących z UE:

 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy dla samochodów osobowych, a także czterokołowców i czterokołowców lekkich (lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku) z Urzędu Celnego,

a ponadto:

 • dowód własności pojazdu,
 • jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami - kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopia KRS potwierdzająca prowadzenie przez zbywcę takiej działalności,
 • dowód rejestracyjny pojazdu (część I i II, jeśli taki wzór obowiązuje w kraju pochodzenia pojazdu), jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdów z krajów innych niż UE i EFTA inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą,
 • tablice rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane (szczegółowe informacje dotyczące badań technicznych umieszczono w tabeli "informacje dodatkowe") lub w przypadku nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru - wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu albo odpis decyzji zwalniającej go z homolog. potwierdzający, że w odniesieniu do poszczególnych typów pojazdów zostało wydane świadectwo homolog. typu pojazdu albo zwolnienie pojazdu z homolog. przez właściwy organ państwa członkowskiego UE,
 • dowód uiszczenia opłaty recyklingowej (nie dotyczy pojazdów zakupionych po 1 stycznia 2016 r.)

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo, iż działa za zgodą współwłaścicieli.

Link do wniosku
Sposób dostarczenia dokumentów

Wypełniony wniosek przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zamieszczonej w portalu Biletynu Informacji Publicznej. Wniosek powinien być opatrzony podpisem uwierzytelnionym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami, zeskanowane dokumenty wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza sie załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

Dokumenty załączone do wniosku należy w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach dostarczyć do Wydziału Komunikacji przy ul. Przemysłowej 2  pok. 206 w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną. 

W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez właściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Informacje dodatkowe

Po złożeniu wniosku o rejestrację drogą elektroniczną, organ rejestrujący dokonuje jego weryfikacji wraz z załącznikami. Dokumenty załączone do wniosku należy w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach dostarczyć do urzędu w ciągu 5 dni od otrzymania  zawiadomienia drogą elektroniczną. Wtedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny i kartę pojazdu w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeżeli jest wymagana).

 W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalno-prawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

BADANIA TECHNICZNE: zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu przedstawionych do rejestracji wynika, że pojazd posiada aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Jeśli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to krajowe przepisy, to termin taki nie będzie uznany. Badań technicznych nie muszą też przechodzić pojazdy zarejestrowane w krajach UE i EFTA, na których typ wydano świadectwo homologacji zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, a dla których od dnia pierwszej rejestracji za granicą nie upłynęło więcej niż:

 • 3 lata - w przypadku samochodów osobowych, motocykli, motorowerów i ciągników rolniczych
 • 1 rok - w przypadku pozostałych pojazdów

Wszelkie inne pojazdy niespełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA, muszą zostać poddane przed pierwszą rejestracją w kraju badaniu technicznemu na Stacji Kontroli Pojazdów (SKP). Należy jednak zaznaczyć, iż niezależnie od konieczności poddania pojazdu badaniu technicznemu w celu ustalenia terminu następnego badania, czy też braku takiej konieczności zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania BADANIA DODATKOWEGO na SKP, mającego na celu ustalenie wszelkich danych technicznych niezbędnych do rejestracji w kraju, a nie zawartych w dokumentach pojazdu.

TŁUMACZENIA: dokumenty sporządzone w języku obcym (takie jak np. dowód rejestracyjny, dowód własności, dokumenty dotyczące badań technicznych) należy zgodnie z §5 rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz.U.Nr 186, poz. 1322 z 2007 r. z późn.zm.) dołączyć do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Obowiązek ten nie dotyczy dowodów rejestracyjnych z krajów członkowskich UE i EFTA, posiadających dowody rejestracyjne wydane w postaci zharmonizowanej (dane w dowodzie rejestracyjnym umieszczane w zunifikowanych kodach analogicznych z aktualnie wydawanym wzorem dowodu rejestracyjnego w kraju) oraz wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.
Jednakże w sytuacji kiedy zakres danych podanych w takim dowodzie rejestracyjnym będzie wykraczał poza dane przewidziane w rubrykach stosowanych w krajowych dokumentach, Wydział Komunikacji może również wymagać tłumaczenia takiego dokumentu.

Parametry techniczne załączników

Dodatkowe parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:

Do wniosków dotyczących rejestracji pojazdów załączniki mogą być w formatach: jpg, jpeg lub pdf. Do wniosków dotyczących uprawnień do kierowania można załączyć pliki w formatach: jpg lub jpeg.
Załącznik nie może być większy niż 200 KB.
Opłaty

Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy:

Rodzaj pojazdu

Opłata rejestracyjna

Opłata ewidencyjna

Razem

Samochód

253,50

2,50

256,00

Motocykl

195,00

2,00

197,00

Przyczepa, ciągnik rolniczy

120,00

1,50

121,50

Motorower

110,00

1,50

111,50

 

 

 

 

Opłata za upoważnienie - 17,00 zł

Opłata recyklingowa - 500,00 zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Opłatę ewidencyjną należy wpłacić na następujący nr konta: 13 1560 0013 2015 2804 6127 0036

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Właściciel pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Dotyczy to szczególnie przypadków rejestracji pojazdów po raz pierwszy rejestrowanych w Polsce.

Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację wraz z ich tłumaczniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium RP tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza sie tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Tłumaczenia nie wymagają oznaczenia kodów zastosowanych w dowodach rejestracyjnych państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich EFTA.

Również tłumaczniu nie podlega wyciąg ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

Miejsce składania oryginałów dokumentów
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
 Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 09:41:00

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,