Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Wyrejestrowanie pojazdu


Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022.988 t.j. z 11.05.2022),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji        i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017.2355 z 18.12.2017), 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019.2130 z 5.11.2019).
 • Ustawa z 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.2020.1173),
 • Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2020.346 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty

1.      W przypadku demontażu pojazdu:

a)      zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

b)      dowód rejestracyjny,

c)      karta pojazdu – jeżeli była wydana,

d)      tablice rejestracyjne.

2.      W przypadku kradzieży pojazdu:

a)      oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego),

b)      zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,

c)      dowód rejestracyjny,

d)      karta pojazdu – jeżeli była wydana.

3.      W przypadku wywozu pojazdu za granicę:

a)      dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
w przypadku kasacji pojazdu za granicą – dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,

b)      dowód rejestracyjny,

c)      karta pojazdu – jeżeli była wydana,

d)      tablice rejestracyjne.

4.      W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:

a)      dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,

b)      dowód rejestracyjny,

c)      karta pojazdu – jeżeli była wydana,

d)      tablice rejestracyjne,

e)      dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz Gminy.

5.      Dokument określający tożsamość właściciela:

a)      dla osoby fizycznej – dowód osobisty,

b)      dla osoby prawnej aktualne oryginały wyciągu z  Krajowego Rejestru Sądowego,

c)  dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych – aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo umowa spółki. W przypadku braku możliwości osobistego stawienia się współwłaścicieli – podpisane przez nich upoważnienie do załatwienia sprawy dla pełnomocnika.

6.      Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właścicieli lub prokurenta).

7.      Umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC do wglądu.

Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo, iż działa za zgodą współwłaścicieli.

Link do wniosku
Sposób dostarczenia dokumentów

Wypełniony wniosek przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej zamieszczonej w portalu Biletynu Informacji Publicznej. Wniosek powinien być opatrzony podpisem uwierzytelnionym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Do wniosku właściciel pojazdu dołącza, w formacie i zgodnie z wymaganiami, zeskanowane dokumenty wraz z załączonym potwierdzeniem elektronicznym dokonania przelewu wymaganych opłat albo zeskanowanym dowodem wpłaty tych opłat. Dopuszcza sie załączanie zdjęć tablic rejestracyjnych wykonanych techniką cyfrową.

Dokumenty załączone do wniosku należy w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach dostarczyć do Wydziału Komunikacji przy ul. Przemysłowej 2  pok. 206 w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia drogą elektroniczną. 

W przypadku złożenia drogą elektroniczną, przez włąściciela pojazdu, wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów i dowodu opłat, organ rejestrujący informuje drogą elektroniczną właściciela pojazdu o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów i opłat drogą elektroniczną.

Informacje dodatkowe

Po złożeniu wniosku o rejestrację drogą elektroniczną, organ rejestrujący dokonuje jego weryfikacji wraz z załącznikami. Dokumenty załączone do wniosku należy w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach dostarczyć do urzędu w ciągu 5 dni od otrzymania  zawiadomienia drogą elektroniczną. 

 W przypadku złożenia wniosku elektronicznego zawierającego braki formalnoprawne lub nieodpowiadającego wymaganiom zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej organ informuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej osobę składającą ten wniosek o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Parametry techniczne załączników

Dodatkowe parametry załączników w przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego:

Do wniosków dotyczących rejestracji pojazdów załączniki mogą być w formatach: jpg, jpeg lub pdf. Do wniosków dotyczących uprawnień do kierowania można załączyć pliki w formatach: jpg lub jpeg.
Załącznik nie może być większy niż 200 KB.
Dostępne dokumenty do pobrania
Opłaty

za wydanie decyzji  - 10,00 zł

za upoważnienie  - 17,00 zł

Opłatę należy wpłacić na następujący nr konta: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w sekretariacie Prezydenta Miasta lub w Wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela w przypadku:

 1. przekazania pojazdu (lub niekompletnego pojazdu) do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu (lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu)  albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie,
 2. kradzieży, na podstawie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 3. dokumentu potwierdzajacego zbycie pojazdu za granicę składając stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,  
 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą na podstawie dokumentów potwierdzajacych to zdarzenie (dokument sporządzony w języku obcym dołącza się do wniosku o wyrejestrowanie wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 5. dokumentów potwierdzjących fakt trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności - po uiszczeniu opłaty na rzecz gminy (opłaty nie dotyczą pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej).
 • Motorower: 
  • 605,18¹
  • 531,00²
 • Motocykl i przyczepa: 
  • 632,18¹
  • 558,00²
 • Ciągniki rolnicze i poj. samochodowe o masie własnej nieprzekraczającej  3,5 t:    
  • 740,18¹
  • 666,00²
 • Pojazdy samochodowe o masie własnej przekraczającej 3,5 t :           
  • 848,18¹
  • 774,00²

¹ Pojazdy zużyte lub nienadające się do użytkowania.

² Pojazdy zużyte lub nienadające się  do użytkowania niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów.

6. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

7. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu :

 • odzyskanego po kradzieży,
 • zabytkowego,
 • mającego co najmniej 25 lat, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji,
 • ciągnika i przyczepy rolniczej,
 • wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.
Miejsce składania oryginałów dokumentów
Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Koninie, 62-510 Konin ul. Przemysłowa 2
 Podmiot udostępniający: UM
Informacja wytworzona przez: WK
Informacja wprowadzona przez: Andrzej Bartosik
Data udostępnienia: 2022-05-12 09:42:25

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,