Zarządzenie Nr 214 / IV / 2004

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 19 maja 2004 r.

 

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

 

  Na podstawie art. 48 ust. 1 – 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Prezydent Miasta Konina zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się 45 obwodowych komisji wyborczych w składach określonych w załączniku niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

                                                                                                 Prezydent Miasta Konina

 

                                                                                                     /-/ Kazimierz Pałasz