Zarządzenie Nr 217/IV/2004

Prezydenta Miasta Konina z dnia 27.05.2004 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia

 

nr 112/2002 Prezydenta Miasta Konina

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Koninie oraz powołania Przewodniczącego

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w Koninie

Na podstawie § 6 ust 3 pkt l 0 załącznika do Zarządzenia Nr 203/IV/2004 Prezydenta Miasta Konina z dnia 02.04.2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu

zarządzam co następuje

§l

§ l w/w Zarządzenia otrzymuje brzmienie: „ Z dniem 01.01.2004 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zostaje wyłączony ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie i włączony w strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Koninie".

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Zespołu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia l stycznia 2004 r.

 

                                                                                                                                       Prezydent Miasta Konina

                                                                                                                                             Kazimierz Pałasz