Zarządzenie Nr 256/IV/2004

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 25.11.2004 r.

 

W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego oraz wprowadzenia regulaminu postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami/, art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zmianami/, oraz art. 9g ust 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 56 z 1997 r., poz. 357 ze zmianami / zmienioną ustawą z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw / Dz. U. Nr 111 z 2001 r., poz. 1194/, w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / Dz. U. Nr 70, poz. 825,   oraz  Dz.  U.  Nr  82 z  2002 r.,  poz.  744/   Prezydent  Miasta  Konina  zarządza, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisje do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego zwane dalej Komisjami. Skład osobowy Komisji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

 

§ 3

Wprowadza się regulamin postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Prezydent  Miasta  Konina

 

Kazimierz  Pałasz

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2