ZARZĄDZENIE NR 266/IV/2004

PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 22.12.2004 r.

 

w sprawie przejęcia nieruchomości od Klubu Sportowego „Aluminium Konin”.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art.24 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz.2603/, w związku z zamierzonym zrzeczeniem się przez Klub Sportowy „Aluminium Konin” prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej stadion sportowy i będącej własnością Miasta Konina zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznaczam położoną w Koninie przy ul. Dmowskiego nieruchomość stanowiącą stadion sportowy oraz ruchomości stanowiące jej wyposażenie do przekazania w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koninie, po złożeniu przez Klub Sportowy „Aluminium Konin” notarialnego oświadczenia o zrzeczeniu się przysługującego im prawa.

 

§ 2

Zabudowana nieruchomość wraz z wyposażeniem zostanie przejęta przez Miasto i przekazana w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Koninie.

 

§ 3

Powołuję Komisję ds. przejęcia nieruchomości w składzie:

1.              Jerzy Tylkowski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie – Przewodniczący

2.              Eugeniusz Bartczak – Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – członek.

3.              Zdzisława Zwolińska – Kierownik zespołu obiektów – członek.

4.              Małgorzata Jakubowska – Inspektor Wydziału Księgowości – członek.

5.              Jolanta Kowalska – Inspektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – członek.

6.              Agnieszka Kubiak – Księgowa w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Koninie – członek.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Prezydent Miasta Konina

 

Kazimierz Pałasz