ZARZĄDZENIE Nr 279/IV/2005

PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 20.01.2005 r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia i wprowadzenia w życie INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w Urzędzie Miejskim w Koninie

 

 

Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz.U.Nr 121 poz.1138 z 2003 r. , zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdzam i wprowadzam w życie Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miejskim w Koninie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam głównemu specjaliście BHP.

 

§ 3

 

Traci moc zarządzenie Nr 103 Prezydenta Miasta Konina z dnia 6 sierpnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miejskim w Koninie.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Prezydent Miasta Konina

 

Kazimierz Pałasz