Zarządzenie Nr 286/IV/2005

Prezydenta Miasta Konina

z dnia 27.01.2005 r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku na terenie miasta Konina.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz uchwały Nr 384 Rady Miasta Konina z dnia 1 grudnia 2004 r. roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2005 rok.

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się harmonogram realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005 roku na terenie miasta Konina w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Prezydent Miasta Konina

 

Kazimierz Pałasz