U C H W A Ł A    Nr  412

 

RADY    MIASTA    K O N I N A

 

z dnia  29  g r u d n i a  2004 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na  2005 rok.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d i 9 lit. i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 109, 122, 124 oraz 52 ust. 1, 116; 117; 118; 128 ust.2 pkt.1, 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn.  zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 z późn. zm.), art. 41 ust. 7 w związku z art. 41a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.), art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków o opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), oraz art. 90 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. 67 poz.329 z późn. zm.) -

Rada    Miasta    Konina   u c h w a l a   co  następuje :

 

 

§ 1.

 

 

1.      Ustala się dochody budżetu miasta Konina na  2005 rok w wysokości  201.598.376 zł z tego:

 

              a) dochody gminy                                                                           135.547.431 zł

               w tym:

 

- dotacje celowe na realizację zadań  z zakresu  administracji

                     rządowej zlecone gminie ustawami                                             13.000.213 zł

                    Załącznik Nr 1

 

                 -dotacje celowe na zadania gminy realizowane

                  na podstawie porozumień między jednostkami

                  samorządu terytorialnego                                                                   546.192 zł  

                 Załącznik Nr  4

 

               - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                          950.000 zł    

      

 

                                          

              b)  dochody  powiatu                                                                          66.050.945 zł  

                  w tym:

 

                 - dotacje celowe na  zadania z zakresu administracji

 rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat                    7.115.560 zł

  Załącznik Nr 1

 

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji

  rządowej realizowane przez powiat na podstawie  

 porozumień z organami administracji rządowej                                    12.000 zł

Załącznik Nr 3

 

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane

  na podstawie porozumień  między jednostkami

  samorządu terytorialnego  zadań z  zakresu

  administracji rządowej                                                                        179.700 zł                                                         

  Załącznik Nr  5

 

- dotacje celowe na zadania powiatu realizowane

  na podstawie porozumień  między jednostkami

  samorządu terytorialnego                                                                     50.000 zł

  Załącznik Nr  4

 

                - dotacje celowe na realizację zadań w ramach

                  programów i projektów funduszy strukturalnych                               363.840 zł

 

    zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr  1.                 

 

 

2.      Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 6.

 

 

3.      Ustala się wydatki budżetu miasta Konina na  2005 rok w wysokości   215.254.742 zł z tego:

 

            a)  wydatki gminy                                                                                    131.505.682 zł                           

                w tym:

 

-wydatki na realizację zadań  z zakresu administracji

  rządowej  zlecone gminie ustawami                                                       13.000.213 zł                  

                Załącznik Nr 2

 

              -wydatki na zadania gminy realizowane

               na podstawie porozumień między jednostkami

               samorządu terytorialnego                                                                             546.192 zł

               Załącznik Nr 4

 

 -wydatki na realizację zadań określonych  w programie

  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                            950.000                    

 

                             

b)      wydatki  powiatu                                                                                  83.749.060 zł                      

      w tym:

 

               - wydatki na  zadania z zakresu administracji rządowej          

                  zlecone ustawami do realizacji przez powiat                                          7.115.560 zł                      

                  Załącznik Nr 2

 

 

-wydatki  na zadania z zakresu administracji rządowej

 realizowane przez powiat   na podstawie porozumień

 z organami administracji rządowej                                                             12.000 zł          

Załącznik Nr 3

 

 

- wydatki na zadania powiatu  realizowane 

  na podstawie porozumień  między jednostkami

  samorządu terytorialnego zadań z zakresu  

  administracji rządowej                                                                             179.700 zł              

                   Załącznik Nr 5

 

 

- wydatki na zadania powiatu  realizowane 

  na podstawie porozumień  między jednostkami

                  samorządu terytorialnego                                                                           50.000 zł                                                          

                  Załącznik Nr 4

 

 

                - wydatki na realizację zadań w ramach programów

                  i projektów funduszy strukturalnych                                                       363.840 zł

 

 

           zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr  2 . 

 

 

§ 2.

 

 

1.      Deficyt w wysokości 13.656.366 zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

 

2.      Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2005 rok zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 7.

 

 

§ 3.

 

Ustala się dotacje dla:

 

a)      podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 8

 

b)      niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 9

 

c)      Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na cele dydaktyczne w wysokości 200.000 zł

 

d)      na ochronę zabytków w wysokości  60.000 zł

    w tym:

       -Klasztor  O.O. Franciszkanów w Koninie   25.000 zł                     

       -Kościół  Konin- Gosławice     35.000 zł

 

 

§ 4.

 

Ustala się dotacje podmiotowe do instytucji kultury w kwocie  2.640.000 zł

w tym:

         -Koniński Dom Kultury                1.610.000 

         -Miejska Biblioteka Publiczna      1.030.000  zł . 

 

 

§ 5.

 

Ustala się rezerwy  w wysokości          1.617.470 zł z tego:

 

1) rezerwę ogólną   w wysokości     707.470 zł w  tym :

 

                    a) część gminna        657.470 zł  

                    b) część powiatowa    50.000 zł

 

 2) rezerwę celową oświatową w wysokości  310.000 zł  w tym:

 

a)      część gminna w kwocie 160.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów

 

b)      część powiatowa w kwocie 150.000 zł na: zajęcia pozalekcyjne; remonty bieżące; nagrody Prezydenta Miasta; doposażenia placówek; dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży; pomoce naukowe; płatności wynikające z wyroków sądu, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, stypendia dla uczniów

 

3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 600.000 zł w tym:

 

                    a) część gminna          500.000 zł

                    b) część powiatowa    100.000 zł.

 

 

§ 6.

 

1.      Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych w kwocie 19.252.612 zł

   w tym: 

a)      Miejski Zakład Komunikacji - przedmiotową

     do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji

     miejskiej w kwocie                                                          5.402.612 

 

    b) Przedszkoli - podmiotową  w kwocie                            12.950.000 

 

    c) Zespół Miejskich Żłobków – podmiotową w kwocie         900.000 zł.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 10.

 

2.      Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych ustala się zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 11.

 

3.      Plan przychodów i wydatków środków specjalnych ustala się zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr  12.

 

     

§ 7.

 

1.      Ustala  się  plan  przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska

      i Gospodarki Wodnej na  2005 rok  w kwotach:

-         przychody   14.882.000 zł

-         wydatki       13.471.000 zł.

 

2.      Zatwierdza się zestawienie  przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony

      Środowiska  i Gospodarki Wodnej zgodnie  z  ZAŁĄCZNIKIEM  Nr  13 .

 

 

§ 8.

 

1.      Ustala się  plan  przychodów i wydatków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na  2005 rok  w kwotach:

-         przychody    9.191.000 zł   

-         wydatki        8.699.000 zł.   

 

2.      Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM  Nr 14 .

 

 

§ 9.

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Konina do :

 

1.      Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatków majątkowych.

 

2.      Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż banku obsługującym budżet gminy.

 

3.      Zaciągania długu do kwoty 29.636.800 zł wynikającej z Załącznika Nr 7 i § 11 niniejszej uchwały.

 

4.      Spłaty zobowiązań do kwoty 20.330.434 zł wynikającej z Załącznika Nr 2, Nr 7, oraz § 11 niniejszej uchwały.

 

                                                      

§ 10.

 

Prezydent Miasta Konina w 2005 roku może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 7.000.000 zł.

 

 

 

§ 11.

 

Ustala się kwotę 7.000.000 zł jako maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta Konina w 2005 roku.

 

 

§ 12.

 

Do uchwały budżetowej załącza się Prognozę długu miasta Konina na lata 2005 – 2016 zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM Nr  15.

 

 

§ 13.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

          

 

§  14.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady  Miasta Konina

 

Tadeusz   Wojdyński

 

 

 

 

Załącznik Nr 1: Plan dochodów budżetu miasta Konina na 2005 rok

 

Załącznik Nr 2: Plan wydatków budżetu miasta Konina na 2005 rok

 

Załącznik Nr 3: Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2005 rok

 

Załącznik Nr 4: Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne na 2005 rok

 

Załącznik Nr 5: Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok

 

Załącznik Nr 6: Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2005 rok

Załącznik Nr 7: Obsługa długu publicznego miasta Konina w 2005 roku

 

Załącznik Nr 8: Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora  finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta na 2005 rok

 

Załącznik Nr 9: Plan dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych na 2005 rok

 

Załącznik Nr 10: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2005 rok

 

Załącznik Nr 11: Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2005 rok

 

Załącznik Nr 12: Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok

 

Załącznik Nr 13: Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

 

Załącznik Nr 14:Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

 

Załącznik Nr 15: Prognoza długu miasta Konina na lata 2005 – 2016

 

 

Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2005 roku