skip to content
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
 

 Kierownik Wydziału:

Rafał Oblizajek

pokój 209, tel. 63 24 01 176, e-mail: ensny.boyvmnwrxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

Zastępca Kierownika Wydziału:

Karolina Minta

pokój 211, tel. 63 24 01 367, e-mail: xnebyvan.zvagnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Odpady komunalne (deklaracje, informacje)
tel. 63 240 13 71, 63 240 13 74

Utrzymanie terenów zielonych
tel. 63 240 11 44

Utrzymanie czystości w mieście
tel. 63 240 13 74, 63 240 11 44

Transport publiczny
tel. 63 240 13 42

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych
tel. 63 240 13 74

 


Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z likwidowaniem nielegalnych wysypisk śmieci i przeciwdziałanie składowaniu odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 2. Inicjowanie i nadzór nad przeprowadzaniem deratyzacji na terenie miasta.
 3. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów publicznych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zakupem, montażem, demontażem, konserwacją i magazynowaniem iluminacji świątecznych.
 6. Zabezpieczenie w pojemniki na odpady i toalety przenośne terenu imprez  organizowanych przez Miasto lub przy współudziale Miasta.
 7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorem nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Konina, w tym przygotowywanie projektów uchwał wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności związanych z:
 9. organizowaniem postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z terenu Miasta,
 10. tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta,
 11. prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 12. przygotowywaniem sprawozdań i analiz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 13. określaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty, a także odraczaniem terminu płatności, rozkładaniem na raty lub umarzaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 14. kontrolowaniem właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 15. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją zbiorników bezodpływowych oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości oraz kontrolą spełniania warunków wykonywania działalności.
 17. Prowadzenie spraw związanych z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrolą przestrzegania warunków wykonywania działalności.
 18. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem, pielęgnacją i porządkowaniem zieleni miejskiej na terenie miasta, z wyłączeniem terenów pasa drogowego i parkingów.
 19. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów małej architektury oraz alei spacerowych na placach zabaw, w parkach, na skwerach i zieleńcach miejskich.
 20. Utrzymanie i remont nawierzchni alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej, skwerach i parkach miejskich.
 21. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 22. Prowadzenie spraw związanych z przejęciem pojazdów na własność gminy.
 23. Prowadzenie spraw związanych ze sprowadzeniem zwłok i szczątków z zagranicy.
 24. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku na mogiłach, miejscach pamięci, pomnikach, tablicach i grobownictwie wojennym.
 25. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i nadzorem nad cmentarzem komunalnym.
 26. Prowadzenie spraw związanych z planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 27. Prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
 28. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
 29. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 30. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta.
 31. Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO w Koninie.
 32. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych  i ich części.
 33. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 34. Prowadzenie spraw w zakresie rejestracji psów.
 35. Prowadzenie postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt, wydawanych na podstawie ustawy o ochronie zwierząt i współpraca w tym zakresie ze schroniskiem dla zwierząt.
 36. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.
 37. Prowadzenie i realizacja polityki w zakresie transportu zbiorowego.
 38. Wydawanie zezwoleń na zatrzymywanie na przystankach komunikacji publicznej komunikacji zbiorowej i pobieranie opłat za zatrzymywanie.
 39. Współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie.
 40. Współpraca z Zarządem Dróg Miejskich w Koninie.
 41. Współpraca ze spółkami z udziałem miasta: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. w Koninie, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie, Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.


Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Joanna Hernes
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2011-04-18 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-11 13:41:14
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8472486
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,