skip to content
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski, 62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 2
 

 Kierownik Wydziału:

Sławomir Matysiak

pokój 209, tel. 63 24 01 176, e-mail: fynjbzve.znglfvnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hfhanp_gb.hz
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 

Zastępca Kierownika Wydziału:

Karolina Majdzińska

pokój 210, tel. 63 24 01 144, e-mail: xnebyvan.znwqmvafxnhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)

 


Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z likwidowaniem nielegalnych wysypisk śmieci i przeciwdziałanie składowaniu odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 2. Inicjowanie i nadzór nad przeprowadzaniem deratyzacji na terenie miasta.
 3. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem szaletów publicznych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem słupów ogłoszeniowych na terenie miasta.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zakupem, montażem, demontażem, konserwacją i magazynowaniem iluminacji świątecznych.
 6. Zabezpieczenie w pojemniki na odpady i toalety przenośne terenu imprez  organizowanych przez Miasto lub przy współudziale Miasta.
 7. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i nadzorem nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Konina, w tym przygotowywanie projektów uchwał wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności związanych z:
 9. organizowaniem postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i z terenu Miasta,
 10. tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta,
 11. prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 12. przygotowywaniem sprawozdań i analiz z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 13. określaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przyjmowaniem deklaracji o wysokości opłaty, a także odraczaniem terminu płatności, rozkładaniem na raty lub umarzaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 14. kontrolowaniem właścicieli nieruchomości w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 15. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją zbiorników bezodpływowych oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości oraz kontrolą spełniania warunków wykonywania działalności.
 17. Prowadzenie spraw związanych z rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz kontrolą przestrzegania warunków wykonywania działalności.
 18. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymaniem, pielęgnacją i porządkowaniem zieleni miejskiej na terenie miasta, z wyłączeniem terenów pasa drogowego i parkingów.
 19. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów małej architektury oraz alei spacerowych na placach zabaw, w parkach, na skwerach i zieleńcach miejskich.
 20. Utrzymanie i remont nawierzchni alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej, skwerach i parkach miejskich.
 21. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz prowadzeniem parkingu strzeżonego w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 22. Prowadzenie spraw związanych z przejęciem pojazdów na własność gminy.
 23. Prowadzenie spraw związanych ze sprowadzeniem zwłok i szczątków z zagranicy.
 24. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku na mogiłach, miejscach pamięci, pomnikach, tablicach i grobownictwie wojennym.
 25. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i nadzorem nad cmentarzem komunalnym.
 26. Prowadzenie spraw związanych z planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
 27. Prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
 28. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
 29. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 30. Prowadzenie spraw związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta.
 31. Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO w Koninie.
 32. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych  i ich części.
 33. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 34. Prowadzenie spraw w zakresie rejestracji psów.
 35. Prowadzenie postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt, wydawanych na podstawie ustawy o ochronie zwierząt i współpraca w tym zakresie ze schroniskiem dla zwierząt.
 36. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.
 37. Prowadzenie i realizacja polityki w zakresie transportu zbiorowego.
 38. Wydawanie zezwoleń na zatrzymywanie na przystankach komunikacji publicznej komunikacji zbiorowej i pobieranie opłat za zatrzymywanie.
 39. Współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie.
 40. Współpraca z Zarządem Dróg Miejskich w Koninie.
 41. Współpraca ze spółkami z udziałem miasta: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Konin Spółka z o.o. w Koninie, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Koninie, Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Sławomir Matysiak
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data udostępnienia: 2011-04-18 00:00:00
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-08 09:50:33
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 7982561
© 2003-2017 Urząd Miejski w Koninie