skip to content

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie.

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-24.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  • Zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.
  • Formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

Powody wyłączenia:

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Wszelkie nieprawidłowości zostaną skorygowane do treści nowszych niż z dnia 2018-09-01. Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
Za końcową datę wykonania korekty strony przyjmujemy datę 2020-09-24.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-09.
Deklarację sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego w styczniu 2020 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Gilewski, tomasz.gilewski@konin.um.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu+48 63 24 01 028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deklaracja dostępności architektonicznej Urzędu Miejskiego w Koninie

W tej sekcji zostały zamieszczone wszelkie informacje, dotyczące dostępności architektonicznej wszystkich obiektów, w których siedzibę ma Urząd Miejski w Koninie.
W sumie jest ich aż dziesięć i, w związku z tym, każdy obiekt został opisany osobno.

Zdecydowana większość z nich jest, niestety, niedostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dlatego każdy budynek, wraz z najbliższym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami, został dokładnie opisany oraz opatrzony niezbędnymi piktogramami. Ponadto na końcu każdego opisu znajduje się podstawowa informacja o sposobach dojścia lub dojazdu do budynku Urzędu Miejskiego.
Istotną informacją jest także to, że w obiektach, w których poszczególne piętra są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem magistratu.

Wszelkie uwagi dotyczące opisów zawartych w Deklaracji dostępności w sekcji Dostępność architektoniczna, proszę zgłaszać do oficera dostępności UM w Koninie:
- telefonicznie: 63 240 10 28,
- e-mail: tomasz.gilewski@konin.um.gov.plPodmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Katarzyna Łubik, Tomasz Gilewski
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Kowalczyk
Data wytworzenia: 2020-03-09
Data udostępnienia: 2020-03-24 08:31:55
Osoba modyfikująca: Katarzyna Kowalczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-24 08:31:55
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6778672
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,