skip to content
Mapa serwisu

    O biuletynie
    Redakcja
    Rejestr zmian
    Statystyki
    Mapa serwisu
    Pomoc
    Kawiarenka Internetowa
    Wyszukiwanie
    Pliki cookies na naszych stronach
    Prezydent Miasta Konina
        Prezydent Miasta Konina
        Kalendarium Prezydenta
        Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina
        Zarządzenia Kierownika Urzędu
        Oświadczenie Prezydenta Miasta Konina o stanie Kontroli Zarządczej w UM w Koninie oraz w Jednostkach organizacyjnych Miasta Konina
        Sprawozdania z pracy Prezydenta Miasta Konina
        Wniosek o nadanie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Miasta Konina"
        Wniosek o patronat Prezydenta Miasta Konina
    Urząd Miejski w Koninie
        Ankieta badająca funkcjonowanie Biura Obsługi Interesanta
        Struktura Urzędu Miejskiego
        Obsługa interesanta
        Numery kont bankowych i dane do umów i faktur
        Rejestr umów
        Polityka jakości
        Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koninie
        Informacja dla osób niesłyszących
        Wykaz rejestrów prowadzonych przez Urząd Miejski w Koninie
        Rejestr zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę, o których mowa w art. 29 ust.1, pkt. 1a,2b i 19a ustawy Prawo budowlane
        Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Miejskiego w Koninie
    Rada Miasta Konina
        Rada Miasta VIII kadencji
        Rada Miasta VII kadencji
        Rada Miasta VI kadencji
        Rada Miasta V kadencji
        Uchwały Rady Miasta Konina
        Akty prawa miejscowego
        Transmisja z sesji Rady Miasta
        Młodzieżowa Rada Miasta
        Kalendarium
        Wybory ławników na kadencję od 2016 roku do 2019 roku
    Ogłoszenia i komunikaty
        Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska urzędnicze
        Ogłoszenia o zbyciu ruchomości i nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
        Ogłoszenia Gospodarki Nieruchomościami: zbycia, dzierżawy, najem i inne
        Ogłoszenia: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura
        Ogłoszenia geodezji i katastru
        Ogłoszenia: oświata, sport, kultura i inne
        Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych miasta Konina
        Utrudnienia w ruchu
        Zgromadzenia publiczne
        Ogłoszenia Biura Rzeczy Znalezionych
        Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych
         Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór Brokera Ubezpieczeniowego dla Miasta Konina
    Sprawy
        Zasady załatwiania spraw w Urzędzie
        Status sprawy
        Jak załatwić sprawę
        Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    Zamówienia publiczne
        Zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro
        Zamówienia o wartości do 30.000 euro
    Prawo
        Status Miasta Konina
        Statut Miasta Konina
        Uchwały Rady Miasta Konina
        Akty prawa miejscowego
        Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
        Dziennik Ustaw i Monitor Polski
        Kodeks postępowania administracyjnego
        Projektowanie aktów normatywnych
    Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Koninie
    Finanse
        Budżet Miasta Konina
        Sprawozdania budżetowe
        Sprawozdania finansowe
        Raport o stanie Miasta Konina za lata 2006 - 2010
        Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Konina
        Pomoc publiczna i ulgi podatkowe
    Podatki
        Podatek leśny
        Podatek od nieruchomości
        Podatek od środków transportowych
        Podatek rolny
        Ulgi i zwolnienia podatkowe
        Opłata od posiadania psów
        Indywidualne interpretacje prawa podatkowego
        Koniński Portal Podatkowy
    Oświadczenia majątkowe i inne
        Wzory oświadczeń
    Jednostki organizacyjne
        Szkolnictwo w Koninie
        Inne jednostki organizacyjne
    Spółki miejskie
    Ochrona Środowiska
        Informacje
        Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
         Program ochrony środowiska dla miasta Konina
        Azbest
        Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konina
        Rejestr podmiotów zbierajacych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
        Informacja dotycząca zmiany zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami
        Informacja o możliwości zgłoszenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
        Rejestr terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Konina
        Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
        Ewidencja kąpielisk
        Badania wody
    Gospodarka Komunalna
    Kontrole
        Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Koninie
        Sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Koninie
        Kontrole wewnętrzne (dane archiwalne za lata: 2005-2012)
        Schematy kontroli przedsiębiorców
    Sprawy społeczne
        Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych
        Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
        Profilaktyka uzależnień
        Szczepienia HPV
        Wykaz placówek wsparcia dziennego i opiekuńczo - wychowawczych
        Rada Seniorów Miasta Konina
    Kultura, sport i turystyka
        Instytucje kultury - adresy
        Rejestr Instytucji Kultury
        Instytucje sportowe - adresy
        Stowarzyszenia kultury fizycznej miasta Konina - adresy
        Stowarzyszenia turystyczne miasta Konina-adresy
        Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
        WNIOSEK O NAGRODĘ PREZYDENTA MIASTA KONINA ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
        WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ARTYSTYCZNEGO PREZYDENTA MIASTA KONINA
    Organizacje pozarządowe
    Koniński Budżet Obywatelski
        Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO 2020
        Aktualny regulamin KBO
        Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020 - 2024
        Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO 2019
        Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
        Protokoły z Posiedzeń Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO 2017 rok
        Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2017-2019
        Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
        Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina dotyczące Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
        Sprawozdania z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Konina w sprawie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
        Protokoły z Posiedzeń Zespołu Koordynująco - Monitorującego KBO 2016 rok
        Uchwały Rady Miasta Konina dotyczące Konińskiego Budżetu Obywatelskiego
    Wybory
        Wybory do Parlamentu Europejskiego
        Wybory Samorządowe
        Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015 rok
        Referendum
        Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r.
    Petycje
        Zestawienia petycji
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 2550585
© 2003-2019 Urząd Miejski w Koninie,