Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

Fundacja Sercem Przyprawiona
# Maja 43
62-500 Konin
Marta Urbańska - tel. 693 533 313
email: fundacjasercemprzyprawiona@gmail.com

Rejestry:
KRS 0000713318
Obszar działań:


1) opieka i pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. przez niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienia, bezdomność i ubóstwo;

3) ochrona i promocja zdrowia;

4) działalność charytatywna;

5) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

7) działalność na rzecz integracji lokalnej społeczności;

8) działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna;

9) organizacja i promocja wolontariatu;

10) współpraca z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbliżone do celów statutowych Fundacji.

Misja i cel:
Misja:

Pomoc społeczna, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, cudzoziemców, bezdomnych i innych potrzebujących pomocy.
Cele działania:

1) organizowanie, finansowanie i pomoc w prowadzeniu punktów przyjmowania i wydawania posiłków oraz artykułów spożywczych osobom potrzebującym, w tym w postaci Jadłodzielni i Jadłodajni;

2) niesienie pomocy materialnej i rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

3) organizowanie, finansowanie i pomoc w prowadzeniu ośrodków, klubów środowiskowych, noclegowni i hosteli dla osób potrzebujących;

4) pomoc organizacjom wychowawczym, terapeutycznym, oświatowym, społecznym, kulturalnym i sportowym działającym na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

5) organizowanie wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;

6) prowadzenie kampanii społecznych oraz działań mających na celu rozpowszechnianie idei pomocy społecznej osobom potrzebującym;

7) organizowanie imprez, koncertów, gal, warsztatów i konkursów mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji;

8) szerokie wykorzystanie środków masowego przekazu do propagowania korzystnych postaw i zjawisk społecznych;

9) prowadzenie wszechstronnej działalności dobroczynnej na rzecz grup marginalizowanych;

10) organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, obozów, kolonii i wyjazdów integracyjnych;
Zakres terytorialny:
Polska, działania zagraniczne
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3299070
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,