Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie

Dane organizacji

Stowarzyszenie "Razem z Tatą"
Drużbackiej 21
Konin 62-500
tel.: 579 126 273
email: big_papa@stowarzyszenie-razem-z-tata.com
www.stowarzyszenie-razem-z-tata.com

Rejestry:
NIP: 6653022866 Regon: 383183943
Status prawny:
STOWARZYSZENIE NIE WPISANE DO KRS wpis do ewidencja stowarzyszeń zwykłych pod nr. 8 z dnia 15.04.2019r SO.512.2.2019
Obszar działań:
CEL DZIAŁANIA: działanie na rzecz ochrony interesu społecznego w zakresie dyskryminacji praw rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem praw ojców i dzieci.Wspieranie ojców i dzieci pokrzywdzonych przez Sądy orzekające w sprawach rodzinnych.
TEREN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO: Rzeczpospolita Polska. Cały kraj ze szczególnym uwzględnieniem woj. Wielkopolskiego i miasta Konin.
Misja i cel:
Misja i cel Stowarzyszenia to:
działanie na rzecz ochrony interesu społecznego w zakresie dyskryminacji praw rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem praw ojców i dzieci. Wspieranie ojców i dzieci pokrzywdzonych przez Sądy orzekające w sprawach rodzinnych

popularyzowanie wiedzy z dziedziny o przedstawianiu ojców w negatywnym świetle

krzewienie i propagowanie postaw humanistycznych, prorodzinnych, prospołecznych, patriotycznych wśród społeczeństwa

popieranie idei ojcowskich

promocja przez środki masowego przekazu jak: telewizja, internet, radio

tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi

działalność opiekuńczą, oświatową, kulturalną wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona i promocja zdrowia

pomoc społeczna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin

działania na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dzieci

przeciwdziałanie patologiom społecznym w tym problemom alkoholowym, narkotykowym, molestowaniu, agresji i przemocy w rodzinie

działania na rzecz sprawowania przez ojców opieki nad dziećmi

organizowanie i koordynowanie imprez okolicznościowych

integracyjnych dla samotnych ojców i ich dzieci oraz innych działań o zasięgu lokalnym, powiatowym i regionalnym.

współpraca z nieformalnymi organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami o podobnym profilu działania w kraju

organizowanie szkoleń i doszkalanie w zakresie prawa rodziną-opiekuńczego, praw ojców oraz praw dzieci

organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej, broszur informacyjnych, ulotek, stron internetowych

współpracę z wszelkimi osobami, radcami prawnymi, adwokatami i instytucjami o podobnych celach działania

występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,

organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla samotnych ojców i ich dzieci

wspieranie ojców w kontaktowaniu się z dziećmi po rozwodach lub separacjach czy rozstaniach

współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, organizacjami społecznymi i zawodowymi.

udzielania pomocy dla dzieci i poszkodowanych ojców

udzielania wsparcia w tym technicznego, finansowego i rzeczowego rodziną, ojcom i dzieciom

współdziałanie, aby przeciwdziałać przedstawianiu ojców w negatywnym świetle

organizowaniem konferencji, sympozjów, spotkań tematycznych szkoleń, kursów

działań o charakterze zbiórek, wolontariatu.

inne działania realizujące cele statutowe.


Zakres terytorialny:
Rzeczpospolita Polska

Kontakt:
Maksymilian Cetera (Przedstawiciel)
tel: +48 579 126 273
email: exclusivepapa1@gmail.com
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3299182
© 2003-2023 Urząd Miejski w Koninie,