skip to content

Dane organizacji

Organizacja Pożytku Publicznego
1%
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
ul. Noskowskiego 1a
62-510 Konin
tel.: (63) 242 34 71
email: tpdkonin@op.pl
http://tpd.konin.pl/

Rejestry:
KRS: 0000429483
Status prawny:
Stowarzyszenie
Obszar działań:
Pomoc społeczna, usługi socjalne, pomoc niepełnosprawnym, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, edukacja i wychowanie, kultura i sztuka, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrona praw dziecka, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Misja i cel:
Celem TPD jest troska o jakoś warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności:
1. Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom.
2. Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych.
3. Ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywanie pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci.
4. Pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych, ofiarom przestępstw oraz katastrof i klęsk żywiołowych
5. Inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa
6. Zapobieganie wychowania się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki rodziny, łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy para rodzinnej opieki nad dzieckiem
7. Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji
8. Wyrównanie statusu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych
9. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Zakres terytorialny:
Miasto Konin i Powiat Koniński

Kontakt:
Godziny pracy biura:
pon. - pt. - 8.00 - 15.00

Wiceprezes - Dagmara Kuznowicz-Wolska oraz Tadeusz Tylak.
Jeżeli w bazie brakuje informacji o Państwa organizacji prosimy o kontakt
z Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, ul. 3 Maja 1-3, tel. 63 240 12 84,
e-mail: onegbfm.wrqemrwpmnxhfhanp_gb(znycn)xbava.hz.tbi.hfhanp_gb.cy
(Aby zobaczyć poprawny adres należy uruchomić JavaScript.)
.
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6164175
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,