Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
SKŁADY OSOBOWE ORAZ PRZEDMIOTY DZIAŁAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY MIASTA KONINA
 

KOMISJA REWIZYJNA - przeprowadza kontrole pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta.
 

 1. Pan Radny Dominik Szopa                Przewodniczący
 2. Pan Radny Jakub Eltman
 3. Pani Radna Monika Lis
 4. Pan Radny Bartosz Małaczek
 5. Pan Radny Krystian Majewski
 6. Pan Radny Tomasz Andrzej Nowak
 7. Pan Radny Maciej Ostrowski

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Pan Radny Wiesław Wanjas              Przewodniczący
 2. Pan Radny Marek Cieślak                  wiceprzewodniczący
 3. Pan Radny Jakub Eltman
 4. Pani Radna Krystyna Leśniewska
 5. Pan Radny Tadeusz Piguła
 6. Pani Radna Emilia Wasielewska
 7. Pan Radny Bartosz Małaczek
KOMISJA FINANSÓW - Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:Budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, spraw majątkowych gminy, podatków i opłat lokalnych, programów gospodarczych, przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, targowisk i hal targowych, promocji gminy, określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania, współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
 
 1. Pan Radny Marek Cieślak                  Przewodniczący        
 2. Pan Radny Jakub Eltman                   wiceprzewodniczący
 3. Pani Radna Monika Kosińska
 4. Pan Radny Sławomir Lachowicz
 5. Pan Radny Bartosz Małaczek
 6. Pan Radny Tomasz Andrzej Nowak
 7. Pan Radny Jarosław Sidor
 8. Pan Radny Wiesław Wanjas
 9. Pani Radna Emilia Wasielewska
 10. Pan Radny Marek Waszkowiak
 11. Pan Radny Tadeusz Wojdyński
 

KOMISJA INFRASTRUKTURY - Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:Ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, telekomunikacji, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 1. Pan Radny Marek Waszkowiak Przewodniczący        
 2. Pan Radny Marek Cieślak
 3. Pan Radny Jakub Eltman        
 4. Pani Radna Monika Kosińska
 5. Pan Radny Sławomir Lachowicz
 6. Pan Radny Bartosz Małaczek
 7. Pan Radny Tomasz Andrzej Nowak
 8. Pan Radny Jarosław Sidor
 9. Pan Radny Wiesław Wanjas
 10. Pani Radna Emilia Wasielewska
 11. Pan Radny Tadeusz Wojdyński

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU - Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym wśród młodzieży.

 1. Pan Radny Tadeusz PigułaPrzewodniczący        
 2. Pan Radny Maciej Ostrowski             wiceprzewodniczący
 3. Pan Radny Zenon Chojnacki
 4. Pani Radna Katarzyna Jaworska
 5. Pani Radna Monika Kosińska
 6. Pan Radny Jacek Kubiak
 7. Pani Radna Monika Lis
 8. Pani Radna Urszula Maciaszek
 9. Pani Radna Barbara Musiał
 10. Pan Radny Krystian Majewski
 11. Pan Radny Tomasz Andrzej Nowak
 12. Pan Radny Wiesław Wanjas
 13. Pani Radna Emilia Wasielewska

 

KOMISJA RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH - Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,     polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), Przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, profilaktyki uzależnień.

 1. Pan Radny Zenon Chojnacki    Przewodniczący
 2. Pan Radny Wiesław Wanjas    wiceprzewodniczący
 3. Pani Radna Katarzyna Jaworska
 4. Pani Radna Monika Kosińska
 5. Pan Radny Jacek Kubiak
 6. Pani Radna Monika Lis
 7. Pani Radna Urszula Maciaszek
 8. Pani Radna Barbara Musiał
 9. Pani Radna Emilia Wasielewska

 

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI - Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa gminy, wyboru ławników, spraw konsumenckich.

 1. Pan Radny Maciej Ostrowski    Przewodniczący        
 2. Pan Radny Jacek Kubiak          wiceprzewodniczący
 3. Pani Radna Katarzyna Jaworska
 4. Pani Radna Krystyna Leśniewska
 5. Pani Radna Barbara Musiał
 6. Pan Radny Wiesław Wanjas
 7. Pan Radny Jakub Eltman

KOMISJA STATUTOWA - Przedmiotem działania Komisji jest dokonanie analizy Statutu Miasta Konina w oparciu o obowiązujące akty prawne i przedłożenie jego zmian pod obrady Rady Miasta Konina.
 

 1. Pan Radny Wiesław Steinke    Przewodniczący
 2. Pan Radny Zenon Chojnacki
 3. Pani Radna Monika Kosińska
 4. Pan Radny Krystian Majewski
 5. Pan Radny Bartosz Małaczek
 6. Pan Radny Tadeusz Wojdyński

 

KOMISJA INWENTARYZACYJNA

 1. Pani Radna Monika Lis             Przewodnicząca
 2. Pan Radny Marek Cieślak
 3. Pani Radna Krystyna Leśniewska

Przedstawiciele Rady Miasta Konina w Konińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego (Uchwała Nr 280 z 18.12.2019r.)

 1. Pan Radny Jakub ELTMAN
 2. Pani Radna Barbara MUSIAŁ

 

Koordynator do współpracy Rady Miasta Konina z Młodzieżową Radą Miasta Konina Pani Radna Emilia WASIELEWSKA (Uchwała Nr 13 z 5.12.2018r.)

 

Radni w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (Uchwała Nr 297 z 22.01.2020r.)

1. Pani Radna Barbara MUSIAŁ

2. Pan Radny Maciej OSTROWSKI

 

Przedstawiciele Rady Miasta Konina w Zespole Koordynująco-Monitorującym „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” (Uchwała Nr 45 z 30.01.2019r.)

 1. Pani Radna Monika Kosińska,
 2. Pan Radny Krystian Majewski
 3. Pan Radny Tomasz Andrzej Nowak
 4. Pan Radny Maciej Ostrowski

 

Zespół do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 (Uchwała Nr 169 z 26.06.2019r., zmieniona Uchwałą 269 z 27.11.2019r.)

 1. Maciej Ostrowski    - Przewodniczący Zespołu,
 2. Katarzyna Jaworska - członek Zespołu,
 3. Jacek Kubiak           - członek Zespołu,
 4. Krystyna Leśniewska - członek Zespołu,
 5. Barbara Musiał       - członek Zespołu,
 6. Wiesław Wanjas     - członek Zespołu.

Przedstawiciele Rady Miasta Konina w Zespole ds. rewitalizacji (Uchwała Nr 77 z 27.02.2019r.):
        1. Monika Lis
         2. Tomasz Andrzej Nowak

 

Przedstawiciele Rady Miasta Konina do Miejskiej Komisji Wyborczej „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” (UCHWAŁA Nr 124 z 24.04.2019 r.)

 1. Pan Radny Krystian Majewski
 2. Pani Radna Urszula Maciaszek

 

Przedstawiciele Rady Miasta Konina w Radzie Seniorów Miasta Konina (UCHWAŁA Nr 123 z 24.04.2019 r.)

 1. Pan Juliusz Olędzki
 2. Pani Krystyna Leśniewska.

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Hanna Bryska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2018-12-21
Data udostępnienia: 2018-12-21 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-23 12:03:05
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 5599398
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,