Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
SKŁADY OSOBOWE ORAZ PRZEDMIOTY DZIAŁAŃ  STAŁYCH KOMISJI
RADY MIASTA KONINA – KADENCJA 2010-2014
 
  1. KOMISJA REWIZYJNA -przeprowadza kontrole pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta.
1)  Janusz Zawilski   Przewodniczący
2)  Jan Urbański
3)  Marcin Sypniewski
4)  Monika Kosińska
5) Czesław Łajdecki
6)  Kamil Szadkowski Wiceprzewodniczący
7)  Ryszard Białkowski
 
 
  1. KOMISJA FINANSÓW i GOSPODARKI MIEJSKIEJ - zajmuje się sprawami dotyczącymi: budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, podatków i opłat lokalnych, programów gospodarczych, targowisk  i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, promocji gminy, spraw majątkowych gminy, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania  i  występowania z nich, określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określania wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.
     
          Przewodniczący     1) WOJDYŃSKI Tadeusz
          Członkowie:           2) ZAWILSKI Janusz
                             3) CIEŚLAK Marek
                             4) CIEŚLAK Mateusz
                             5) LIPIŃSKI Kazimierz
                             6) ŁAJDECKI Czesław
                             7) URBAŃSKI Jan
                             8) SIDOR Jarosław
                             9) WINCZEWSKI Zbigniew
 
  1. KOMISJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ, ROZWOJU i WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ - zajmuje sie sprawami dotyczącymi:ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia   w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i  cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, promocji gminy, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.
Przewodniczący     1) LIPIŃSKI Kazimierz  
Członkowie:           2) CIEŚLAK Mateusz
                            3) CIEŚLAK Marek
                            4) KORYTKOWSKI Piotr
                            5) SIDOR Jarosław
                            6) STRZECH Zdzisław
                            7) URBAŃSKI Jan
                            8) WINCZEWSKI Zbigniew
 
  1. KOMISJA EDUKACJI i KULTURY - zajmuje się sprawami dotyczącymi: edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.
Przewodniczący      1) SYPNIEWSKI Marcin 
Członkowie:            2) KOŁODZIEJCZAK Teresa
3) BIAŁKOWSKI Ryszard
4) CHOJNACKI Zenon
5) KOSIŃSKA Monika
6) KOZŁOWSKA Ramona
7) MACIASZEK Urszula
8) SZADKOWSKI Kamil
9) WANJAS Wiesław
 
  1. KOMISJA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, TURYSTYKI oraz SPRAW MŁODZIEŻY - zajmuje się sprawami dotyczącymi: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym wśród młodzieży, rozpatrywania skarg  i wniosków mieszkańców.
     
Przewodniczący     1) PIGUŁA Tadeusz
Członkowie:           2) SYPNIEWSKI Marcin
        3) BIAŁKOWSKI Ryszard
        4) KOZŁOWSKA Ramona
        5) MACIASZEK Urszula
                            6) WANJAS Wiesław
 
  1. KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI i PORZĄDKU PUBLICZNEGO - zajmuje się sprawami dotyczącymi: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia  i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa gminy, spraw konsumenckich, wyboru ławników, rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.
Przewodniczący     1) SZADKOWSKI Kamil
Członkowie:           2) BIAŁKOWSKI Ryszard
        3) ITMAN Zofia
        4) WANJAS Wiesław
 
KOMISJA RODZINY, ZDROWIA i SPRAW SPOŁECZNYCH - zajmuje się sprawami dotyczącymi: polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, pomocy społecznej,        w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, promocji Rodziny, ochrony zdrowia, wspieranie rozwoju aktywności społecznej młodzieży, przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, wspieranie osób niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień, współpracy  z   organizacjami pozarządowymi i Kościołami, rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.
Przewodniczący      1) ITMAN Zofia
Członkowie:            2) BIAŁKOWSKI Ryszard
         3) CHOJNACKI Zenon
         4) KOŁODZIEJCZAK Teresa
         5) KOSIŃSKA Monika
         6) KOZŁOWSKA Ramona
     7) MACIASZEK Urszula.
 
SKŁADY OSOBOWE ORAZ PRZEDMIOTY DZIAŁAŃ DORAŹNYCH KOMISJI
RADY MIASTA KONINA – KADENCJA 2010-2014
 
 
 KOMISJA STATUTOWA, REGULAMINOWA I SPRAW RADNYCH - przedmiotem działań jest: dokonanie analizy Statutu Miasta Konina w oparciu o obowiązujące akty prawne i przedłożenie jego zmian pod obrady Rady Miasta Konina, wykonywanie zadań określonych w §§ 33 i 56 Statutu a także pozostałych zadań wynikających ze sprawowanych mandatów radnych.
 
1)   Pan Radny Piotr Korytkowski – Przewodniczący Komisji
2)   Pan Radny Wiesław Steinke
3)   Pani Radna Zofia Itman
4)   Pan Radny Tadeusz Wojdyński
5)   Pan Radny Zbigniew Winczewski
 
 
 KOMISJA INWENTARYZACYJNA - przedmiotem działań jest: przygotowanie spisów inwentaryzacyjnych mienia komunalnego.
 
1)   Pani Radna Monika Kosińska    - Przewodniczący
2)   Pan Radny Zdzisław Strzech - Wiceprzewodniczący
3)   Pan Radny Ryszard Białkowski   - członek
 

Zespół do opiniowania kandydatów na ławników, składający się z radnych:

1) Pana Kamila SZADKOWSKIEGO,

2) Pana Ryszarda BIAŁKOWSKIEGO,

3) Pani Zofii ITMAN,

4) Pana Piotra KORYTKOWSKIEGO,

5) Pani Moniki KOSIŃSKIEJ,

6) Pana Czesława ŁAJDECKIEGO.

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Biuro Rady Miasta
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2010-12-15
Data udostępnienia: 2010-12-15 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-16 07:58:31
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 0000
© 2003-2022 Urząd Miejski w Koninie,