Herb Konina
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
 SKŁADY OSOBOWE ORAZ PRZEDMIOTY DZIAŁAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY MIASTA KONINA – KADENCJA 2014-2018
 
 

KOMISJA REWIZYJNA - przeprowadza kontrole pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta.

 1. Pan Radny  Sławomir LACHOWICZ  -   Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny  Witold   NOWAK - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pan Radny  Mirosław BARTKOWIAK
 4. Pani Radna Urszala MACIASZEK
 5. Pani Radna  Elżbieta STREKER - DEMBIŃSKA
 6. Pan Radny Krystian MAJEWSKI
 7. Pan Radny Jakub ELTMAN

KOMISJA FINANSÓW - Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: budżetu gminy, jego realizacji i sprawozdań z wykonania budżetu, spraw majątkowych gminy,podatków i opłat lokalnych,programów gospodarczych,przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,targowisk i hal targowych,zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,promocji gminy,określania wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,  rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

      

 1. Pan Radny Tadeusz WOJDYŃSKI  -  Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny Janusz  ZAWILSKI    -    Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pan Radny Marek CIEŚLAK
 4. Pan Radny Sebastian GÓRECKI
 5. Pan Radny Piotr  KORYTKOWSKI
 6. Pan radny Michał KOTLARSKI
 7. Pan Radny  Kazimierz LIPIŃSKI
 8. Pan Radny Jarosław SIDOR
 9. Pan Radny Marek WASZKOWIAK
 10. Pan Radny Zdzisław STRZECH

KOMISJA INFRASTRUKTURY - Przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, telekomunikacji, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, lokalnego transportu zbiorowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

          

 1. Pan Radny  Piotr  KORYTKOWSKI -  Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny  Kazimierz LIPIŃSKI   -     Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pan Radny  Marek CIEŚLAK
 4. Pan Radny Sebastian GÓRECKI
 5. Pan Radny Sławomir LACHOWICZ
 6. Pan Radny Jan  MAJDZIŃSKI
 7. Pan Radny Tomasz Andrzej NOWAK
 8. Pan Radny Witold  NOWAK
 9. Pan Radny  Jarosław SIDOR
 10. Pan Radny   Zdzisław STRZECH
 11. Pan Radny Michał KOTLARSKI
 12. Pan Radny Krystian MAJEWSKI
 13. Pan Radny Wiesław WANJAS
 14. Pani Radna Urszula MACIASZEK
 15. Pan Radny Jakub ELTMAN

 

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU - przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących:edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, wspierania i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym wśród młodzieży, rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

           

 1. Pani Radna  Elżbieta STREKER - DEMBIŃSKA - Przewodnicząca Komisji
 2. Pan Radny Krystian  MAJEWSKI   -   Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Pan Radny  Zenon  CHOJNACKI
 4. Pani Radna  Anna  KURZAWA
 5. Pani Radna Urszula MACIASZEK
 6. Pan Radny Tomasz  Andrzej NOWAK
 7. Pan Radny  Wiesław WANJAS
 8. Pan Radny  Janusz  ZAWILSKI
 9. Pan Radny Witold NOWAK
 10. Pan Radny Jakub ELTMAN

 

KOMISJA RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH - przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, wspieranie osób niepełnosprawnych, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, profilaktyki uzależnień, rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

            

 1. Pan Radny  Wiesław WANJAS  -  Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny  Mirosław BARTKOWIAK
 3. Pan Radny  Zenon  CHOJNACKI
 4. Pan Radny Michał  KOTLARSKI
 5. Pani Radna Anna KURZAWA
 6. Pani Radna Urszula  MACIASZEK
 7. Pan Radny  Krystian MAJEWSKI
 8. Pani Radna  Elżbieta  STREKER – DEMBIŃSKA
 9. Pan Radny Witold NOWAK
 10. Pan Radny Jakub ELTMAN

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI - przedmiotem działania komisji jest opiniowanie i rozpatrywanie spraw dotyczących: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.), wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa gminy, wyboru ławników, spraw konsumenckich, rozpatrywania skarg i wniosków mieszkańców.

 1. Pan Radny  Janusz   ZAWILSKI -  Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny  Mirosław BARTKOWIAK
 3. Pan Radny  Michał KOTLARSKI
 4. Pan Radny  Krystian MAJEWSKI
 5. Pan Radny Karol SKOCZYLAS
 6. Pan Radny Wiesław WANJAS

KOMISJA STATUTOWA

 1. Pan Radny  Wiesław STEINKE -   Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny  Tomasz Andrzej NOWAK
 3. Pan Radny  Zenon CHOJNACKI
 4. Pan Radny  Witold  NOWAK
 5. Pan Radny Krystian MAJEWSKI

KOMISJA INWENTARYZACYJNA

 1. Pan Radny  Zdzisław STRZECH   -    Przewodniczący Komisji
 2. Pan Radny  Michał  KOTLARSKI
 3. Pan Radny  Krystian MAJEWSKI

 

Koordynator do współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Konina

Radny Witold NOWAK

 

Przedstawiciele Rady Miasta Konina do Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 1. Radna Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA
 2. Radny Mirosław Bartkowiak

 

Radni delegowani do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 1. Radny Janusz ZAWILSKI
 2. Radny Krystian MAJEWSKI

 

Przedstawiciele Rady Miasta Konina do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 1. Radny Wiesław WANJAS
 2. Radny Miarosław BARTKOWIAK
 3. Radny Słwomir LACHOWICZ

 

Przedstawiciele Rady Miasta Konina w Zespole Koordynująco – Monitorującym realizację Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

 

 1. Krystian MAJEWSKI (Klub Radnych PiS),
 2. Witold NOWAK (Klub Radnych Platforma Obywatelska RP),
 3. Elżbieta STREKER - DEMBIŃSKA (Klub Radnych SLD Lewica Razem)
 4. Michał KOTLARSKI (radny niezrzeszony)

 

Zespół do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję

w latach 2016 - 2019

 1. Radny Janusz ZAWILSKI                    - Przewodniczący Zespołu
 2. Radny Mirosław BARTKOWIAK         - Członek Zespołu
 3. Radny Krystian MAJEWSKI                - Członek Zespołu
 4. Radny Michał KOTLARSKI                  - Członek Zespołu
 5. Radny Wiesław WANJAS                   - Członek Zespołu

 

 

Przedstawiciele Rady Miasta Konina do składu Rady Seniorów Miasta Konina

 1. Tadeusz PIGUŁA
 2. Radny Mirosław BARTKOWIAK

 
Podmiot udostępniający:UM
Informacja wytworzona przez: Hanna Bryska
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Data wytworzenia: 2014-12-08
Data udostępnienia: 2014-12-09 00:00:00
Osoba modyfikująca: Katarzyna Łubik
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29 13:05:08
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9918933
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,