Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

29-04-2009 r.
Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Utylizacji odpadów Sp. z o. o. ul. Sulańska 11

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.04.2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Utylizacji odpadów Sp. z o. o. ul. Sulańska 11 62-510 Konin dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora tłocznego odprowadzającego do kanału Warta – Gopło oczyszczone ścieki przemysłowe, pochodzące z terenu Impexmetal S.A. – Huty Aluminium Konin oraz z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Koninie” na działkach nr 109/6, 111/4, 112/1, 113/1, 114/2, 114/3, 114/5, 319/2, 374 obręb Maliniec oraz 1531 obręb Gosławice. Jednocześnie informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest prezydent miasta. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Przemysłowa 2 pok. 103, od poniedziałku do piątku w godz. od 7³º do 15³º.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania, można składać w terminie 21 dni od dnia 29.04.2009r. do dnia 19.05.2009 r., w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Przemysłowa 2 pok. 103, od poniedziałku do piątku w godz. od 7³º do 15³º oraz na adres e-mail: mmalinska@konet.pl. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organem właściwym do zasięgnięcia opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-04-29
Data udostępnienia: 2009-04-29 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983203
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,