skip to content
Archiwum ogłoszeń: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

10-10-2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Konina

z dnia  5  października 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), zwanej dalej „ustawą”,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej, realizowanej w ramach zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych w Koninie - w zakresie działki nr 338/11”.

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:

W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:

- przed nawiasem podano numer działki ulegający podziałowi,

- w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale,

- tłustym drukiem zaznaczono numer działki niezbędny dla realizacji inwestycji.

  1. Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:

Województwo: wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0001 – Chorzeń, ark. 8, dz. nr ewid.: 338/11 (338/13, 338/14).

  1. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:

Województwo: wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0001 – Chorzeń, ark. 8, dz. nr ewid.: 338/11 (338/13, 338/14).

  1. Niezbędne dla dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, w przypadku których nie następuje zmiana właściciela:

Województwo: wielkopolskie

Jednostka ewidencyjna: 306201_1 Miasto Konin

Obręb: 0001 – Chorzeń, ark. 8, dz. nr ewid.: 338/11 (338/13, 338/14).

 

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem niniejszego zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie miejskim, na stronie internetowej urzędu i w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 10 października 2017 r.

Strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1, pok. 22A (tel. 63 24 01 270), oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia do dnia 3 listopada 2017 r.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

                                                                                              Z up. Prezydenta Miasta Konina

Sebastian Łukaszewski

Zastępca Prezydenta Miasta Konina

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2017-10-10
Data udostępnienia: 2017-10-10 07:04:47
Data ostatniej modyfikacji: 2017-10-10 07:04:47
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 9810838
© 2003-2018 Urząd Miejski w Koninie