skip to content
Archiwum ogłoszeń: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

09-11-2017 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleczewskiej w Koninie o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.41.2016 z dnia 07.11.2017 r., którego treść podaje się poniżej.

Doręczenie pisma uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 08.11.2017 r. do dnia 22.11.2017 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530 w terminie 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 22.11.2017 r. do dnia 27.11.2017 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 203 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

              Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

Wydziału Ochrony Środowiska

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2017-11-09
Data udostępnienia: 2017-11-09 08:07:19
Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-09 08:07:19
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1390437
© 2003-2018 Urząd Miejski w Koninie