skip to content
Archiwum ogłoszeń: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

14-11-2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

dla wybranych obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu

ul. Zakładowej, część wschodnia

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały nr 119 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 r., uchwały nr 73 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r. oraz uchwały nr 117 Rady Miasta Konina z dnia 27 maja 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach:

22.11.2017 r. – 22.12.2017 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 730 do 1530.

     Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu ul. Zakładowej, część wschodnia odbędzie się w dniu 18.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101)
o godz. 1600, natomiast dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2 odbędzie się w dniu 01.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Konina na adres:
Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.01.2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.

 

 

Prezydent Miasta Konina

                

         Józef Nowicki

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Małgorzata Sztuba
Data wytworzenia: 2017-11-14
Data udostępnienia: 2017-11-14 08:36:24
Data ostatniej modyfikacji: 2018-03-16 07:59:15
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1390491
© 2003-2018 Urząd Miejski w Koninie