Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

28-05-2009 r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji "Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie – etap II"

Zgodnie z art. 49, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.05.2009 r. Biuro Projektów KARO ul. Św. Marcin 43 61-806 Poznań o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie – etap II”, budowę przydrożnych rowów odprowadzających wody deszczowe z terenów projektowanej inwestycji z odprowadzeniem do cieków wodnych wzdłuż drogi krajowej nr 25, budowę przepustów na rowach przydrożnych w ciągu projektowanej inwestycji, budowę i przebudowę przepustów na ciekach i rowach usytuowanych pod drogą krajową DK25 od km 0+000,00 do km 7+094,047, wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji do odbiorników eg KPED 02.16, wykonanie urządzeń wodnych w postaci studni wpadowych wg KPED 01.14, przejście magistrali wodociągowej PE100 pod projektowanym przepustem P-1 na cieku 0010.R.KWG-C, km 2+267,52 drogi głównej nr 25, regulacja cieku wodnego 0010.R.KWG-D6 na odcinku od km 3+582,62 do km 3+723,93 projektowanej drogi krajowej nr 25, regulacja cieku wodnego 008.R.KWG-D6-A na odcinku od km 3+851,74 do km 4+014,00 projektowanej drogi krajowej nr 25, połączenie projektowanych rowów przydrożnych na odcinku od km 5+355,30 do km 5+417,50 DK 25 w Koninie poprzez zastosowanie studni wpadowej i kanału Z4 – wylot 13, wykonanie urządzeń wodnych w postaci separatorów i osadników zawiesiny szybkoopadającej, przejście pod ciekiem siecią telekomunikacyjną TPSA oraz kanalizacją kablową Urzędu Miasta w km 2+270 zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26.05.2009 r. w w/w sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 127 ust. 9 ustawy Prawo wodne w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 103 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin oraz na stronie www.konin.pl.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-05-28
Data udostępnienia: 2009-05-28 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983200
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,