skip to content
Archiwum ogłoszeń: ochrona środowiska oraz urbanistyka i architektura

07-12-2017 r.

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.11.2017 r. (09.11.2017 r. data wpływu), Zarządu Dróg Miejskich w Koninie ul. Zakładowa 4 62-510 Konin, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu osiedla Chorzeń w Koninie - zlewnia A (Flisacka), istniejącym wylotem (zlokalizowanym na działce nr 230 Nowy Dwór w Koninie) do ziemi – rowu w km 0+160

zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku wniesionego w ww. sprawie.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem znak ZOO.4411.108.2017.1665 z dnia 24.11.2017 r. (27.11.2017 r. data wpływu) przekazał wniosek w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego Prezydentowi Miasta Konina do rozpatrzenia we własnym zakresie.

            Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 135 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) wszczyna się postępowanie dotyczące wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego – Decyzji nr 20 wydanej przez Prezydenta Miasta Konina z dnia 07.11.2007 r. znak RO.6210-27/07 na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych z osiedla Chorzeń, zlewnia A (Flisacka) w Koninie do rzeki Warty w hm 398+900, ponieważ zakład zrzekł się uprawnień określonych w ww. pozwoleniu wodnoprawnym z dniem wydania nowej decyzji.

             Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie.  Z materiałem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie plac Wolności 1, 62 – 500 Konin oraz umieszczono na stronie www.konin.pl w BIP.

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) niniejsza sprawa ze względu na skomplikowany charakter wymagający wnikliwej analizy dokumentacji, zostanie załatwiona w terminie późniejszym tj. do dnia 29 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 37 ww. ustawy stronie służy prawo wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

              Elżbieta Niewiadomska

                                    Kierownik    

Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2017-12-07
Data udostępnienia: 2017-12-07 09:27:00
Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-07 09:27:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 1439411
© 2003-2018 Urząd Miejski w Koninie