Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

02-06-2009 r.
Komunikat o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji "Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II"

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Urząd Miejski w Koninie Wydział Ochrony Środowiska informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie – etap II”, budowę przydrożnych rowów odprowadzających wody deszczowe z terenów projektowanej inwestycji z odprowadzeniem do cieków wodnych wzdłuż drogi krajowej nr 25, budowę przepustów na rowach przydrożnych w ciągu projektowanej inwestycji, budowę i przebudowę przepustów na ciekach i rowach usytuowanych pod drogą krajową DK25 od km 0+000,00 do km 7+094,047, wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotów kanalizacji do odbiorników eg KPED 02.16, wykonanie urządzeń wodnych w postaci studni wpadowych wg KPED 01.14, przejście magistrali wodociągowej PE100 pod projektowanym przepustem P-1 na cieku 0010.R.KWG-C, km 2+267,52 drogi głównej nr 25, regulacja cieku wodnego 0010.R.KWG-D6 na odcinku od km 3+582,62 do km 3+723,93 projektowanej drogi krajowej nr 25, regulacja cieku wodnego 008.R.KWG-D6-A na odcinku od km 3+851,74 do km 4+014,00 projektowanej drogi krajowej nr 25, połączenie projektowanych rowów przydrożnych na odcinku od km 5+355,30 do km 5+417,50 DK 25 w Koninie poprzez zastosowanie studni wpadowej i kanału Z4 – wylot 13, wykonanie urządzeń wodnych w postaci separatorów i osadników zawiesiny szybkoopadającej, przejście pod ciekiem siecią telekomunikacyjną TPSA oraz kanalizacją kablową Urzędu Miasta w km 2+270

Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej 2 pok. 103 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie Plac Wolności 1 62-500 Konin oraz na stronie www.konin.pl zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Maksymilian Sypniewski
Data wytworzenia: 2009-06-02
Data udostępnienia: 2009-06-02 00:00:00
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 3983227
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,