skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

05-06-2019 r.

OBWIESZCZENIE

Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ww. ustawy i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w dniu 31.01.2019 r. (data wpływu wniosku) wszczęto na wniosek pana Zbigniewa Strugały – pełnomocnika  Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą ul. Sulańska 11 62 – 510 Konin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu instalacji stabilizacji i cementacji odpadów z działki nr 111/2 na działki nr 111/2, 111/3, 109/5 wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Maliniec w Koninie przy ul. Sulańskiej 11.

Informujemy, że przystępujemy do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Konina. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do dokonania uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu, natomiast organem właściwym do wydania opinii zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin pok. 202 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w terminie 30 dni tj. od dnia 05.06.2019 r. do dnia 04.07.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz na adres e-mail: elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

            Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono w miejscu realizacji planowanej inwestycji.

 

           z. up. Prezydenta Miasta Konina

 Elżbieta Niewiadomska

  Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2019-06-05
Data udostępnienia: 2019-06-05 07:08:01
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-05 07:08:01
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6138840
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,