Herb Konina
Archiwalny Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Koninie
Dane aktualne na dzień 31.12.2023
Nowa strona: bipum.konin.eu
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

25-10-2019 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiamy o ponownej weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa hali produkcyjnej nowoczesnego materiału katodowego do ogniw akumulatorowych, wraz z zapleczem biurowo – socjalnym, laboratoryjnym, magazynowym oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą” na działkach o nr 126/12, 126/46, 126/52 oraz planowanej lokalizacji zaplecza budowy dla inwestycji na działkach nr 126/18, 126/20, 126/22, 126/24, 126/48, 126/53, 126/54, 155/1, 153/1, 154, 158/1, 338/4, 338/5 obręb Maliniec w Koninie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ponownie wniósł uwagi do złożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Uwagi dotyczyły m. in. zagadnień z zakresu: ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony powietrza.

            Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Konin. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy organami właściwym do dokonania uzgodnienia planowanego przedsięwzięcia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, natomiast organami właściwym do wydania opinii zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy są Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 62-500 Konin pok. 203 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Uwagi i wnioski dotyczące ww. postępowania można składać w terminie 30 dni tj. od dnia 25.10.2019 r. do dnia  25.11.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 oraz na adres e-mail: elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

            Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszono w miejscu realizacji planowanej inwestycji.

 

                                                                                              z. up. Prezydenta Miasta Konina

        Elżbieta Niewiadomska

                Kierownik    

                                                                                              Wydziału Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2019-10-25
Data udostępnienia: 2019-10-25 08:24:21
Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-25 08:24:21
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 4429518
© 2003-2024 Urząd Miejski w Koninie,