skip to content
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

29-07-2020 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie, o wysłanym zawiadomieniu  znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 28.07.2020 r., którego treść podaje się poniżej.

            Doręczenie pisma uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 29.07.2020 r. do dnia 12.08.2020 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 12.08.2020 r. do dnia 19.08.2020 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 203 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie  w Biurze Obsługi Interesanta plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                             

 

z. up. Prezydenta Miasta Konina

        Elżbieta Niewiadomska

                Kierownik    

                                                                                                 Wydziału Ochrony Środowiska

           

                                                                                             

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                               Konin, dnia 28.07.2019 r.

OŚ.6220.34.2019                              

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie.

Z materiałem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

 

 

 

                                                                                              z. up. Prezydenta Miasta Konina

        Elżbieta Niewiadomska

                Kierownik    

                                                                                                 Wydziału Ochrony Środowiska

           

 

 

Strony postępowania administracyjnego zawiadomione poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ze zm.).

Właściciele działek o numerach ewidencyjnych: 165/2, 166/2, 1088, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 216, 194/3, 195/5, 196/4, 173/1, 174, 175, 197/20, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 198, 194/4, 195/6, 1125, 1126, 1127, 197/20, 194/1, 196/2, 197/6, 197/4, 197/21, 197/16, 197/22, 197/23, 195/4, 153/2, 197/14, 197/15, 197/17, 197/18, 197/13, 197/11, 197/2, 197/3 obręb Chorzeń w Koninie.


 
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2020-07-29
Data udostępnienia: 2020-07-29 07:09:49
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-29 07:09:49
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6368373
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,