skip to content
Ogłoszenia dotyczące ochrony środowiska

09-09-2020 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 07.09.2020 r. znak OŚ.6220.34.2019  dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie, której treść podaje się poniżej.

            Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 09.09.2020 r. do dnia 23.09.2020 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji tj. od dnia 23.09.2020 r. do dnia 07.10.2020 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 203 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie  w Biurze Obsługi Interesanta plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

                                                                                                  z. up. Prezydenta Miasta Konina

                                                                                                      Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                            Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

     Konin, dnia 07.09.2020 r.

OŚ.6220.34.2019

 

DECYZJA NR 17

 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 85      ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Electric Sp. z o. o. ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin z dnia 13.12.2019 r. i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

USTALAM

 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie.

  1. Określam:
  1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) W planowanym budynku zastosować wentylację z odzyskiem ciepła – rekuperacją.

b) Energię elektryczną dla potrzeb zakładu zapewnić z instalacji fotowoltaicznej. Dopuszcza się wspomaganie z  zasilania sieciowego.

 

c) Planowane w ramach przedsięwzięcia kotły zasilać paliwem gazowym.

d) Zaopatrzenie w wodę na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia będzie realizowane z miejskiej sieci wodociągowej.

e) Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachu będą odprowadzane do  kanalizacji deszczowej.

f) Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu przedsięwzięcia  będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej.

g) Procesy produkcyjne prowadzić bez generowania ścieków przemysłowych.

h) W wyniku eksploatacji instalacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe.

i) Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

j) Budynek produkcyjny wyposażyć w maksymalnie dwie centrale wentylacyjne z rekuperacją o poziomie hałasu na wylocie kominów wentylacyjnych nie wyższym niż 70 dB.

k) Eksploatację zakładu oraz ruch pojazdów ciężkich prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. od 6.00 do 22.00.

l) Należy przestrzegać przedstawionych w raporcie założeń technologicznych i organizacyjnych oraz wprowadzić reżim zapewniając właściwy stan sanitarny oraz minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań.

ł) W razie stwierdzenia w wyniku monitoringu niedotrzymania standardów środowiska należy podjąć stosowne działania minimalizujące uciążliwości, dla zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i zdrowotnych.

m) Poprzez właściwe założenia technologiczne i organizacyjne należy dążyć do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zorganizowania szczelnego, sprawnego oraz uwzględniającego wymogi ochrony środowiska – w tym ludzi – systemu zbiórki i usuwania powstających odpadów.

n) Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym.

o) We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnej.

p) W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i-neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27:

a) W projekcie budowlanym należy zastosować rozwiązania techniczne, które spowodują, iż inwestycja nie będzie wykazywała szkodliwego oddziaływania poza terenem działki inwestora, w szczególności: nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki, jakość życia i zdrowie mieszkańców.

b) Inwestycję należy projektować z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz przepisami szczególnymi, zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

II. Stwierdzam, że nie ma konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

                                                                           UZASADNIENIE

 

            Firma Electric Sp. z o. o. ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin, wnioskiem z dnia 13.12.2019 r. (uzupełnionym w dniu 17.02.2020 r. data wpływu) zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń  w Koninie.

                               Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Konina.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1839), przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest wymagany obligatoryjnie.

                   Stosownie do art. 77 ust. 2 pkt 3 oraz art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwrócono się pismem znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 26.02.2020 r. do Wydziału Urbanistyki  i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla działki nr 197/22 obręb Chorzeń w Koninie oraz o stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie pismem znak UA.6727.138.2020 z dnia 02.03.2020 r. stwierdził, że zgodnie z uchwałą Nr 688 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów przy ul. Parowozownia oraz dla rejonu przy ul. Zakładowej, część wschodnia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 6 kwietnia 2018 r., poz. 3161) działka o numerze ewidencyjnym 197/22 (obręb Chorzeń) znajduje się na terenie oznaczonym w planie następującym symbolem i jest przeznaczona pod:

11P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów wraz z zabudową usługową.

     Jednocześnie Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie poinformował, że planowane przedsięwzięcie polegające na opracowaniu nowego produktu - „autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności” na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie nie  narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

          Zgodnie z art. 30, 33 ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) obwieszczeniem znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 12.03.2020 r. poinformowano o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy podano do publicznej wiadomości informacje o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wyznaczając sposób, miejsce i 30-dniowy termin tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 od dnia 13.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. Uwagi i wnioski można było składać w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 218 oraz na adres e-mail: elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogły być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń  i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

            Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 w oparciu o art. 77 ust. 6 oraz art. 78 ust. 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta Konina pismami znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 06.03.2020 r. oraz znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 04.06.2020 r. (przekazując uzupełnienia Inwestora, złożone na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o wydanie opinii dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismami znak ON.NS-4525-4/20 z dnia 24.03.2020 r. oraz znak ON.NS.9011.10.3.2020 z dnia 26.06.2020 r. zaopiniował warunki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod względem higienicznym i zdrowotnym dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie z następującymi uwagami:

- należy przestrzegać przedstawionych w raporcie założeń technologicznych i organizacyjnych oraz wprowadzić reżim zapewniając właściwy stan sanitarny oraz minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań;

- w projekcie budowlanym należy zastosować rozwiązania techniczne, które spowodują, iż inwestycja nie będzie wykazywała szkodliwego oddziaływania poza terenem działki inwestora, w szczególności: nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki, jakość życia i zdrowie mieszkańców;

- w razie stwierdzenia w wyniku monitoringu niedotrzymania standardów środowiska należy podjąć stosowne działania minimalizujące uciążliwości, dla zapewnienia właściwych warunków sanitarnych i zdrowotnych;

- poprzez właściwe założenia technologiczne i organizacyjne należy dążyć do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zorganizowania szczelnego, sprawnego oraz uwzględniającego wymogi ochrony środowiska – w tym ludzi – systemu zbiórki i usuwania powstających odpadów;

- inwestycję należy projektować z uwzględnieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz przepisami szczególnymi, zapewniającymi ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Powyższe uwagi zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

                       Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 w oparciu o art. 77 ust. 6 ww. ustawy pismem znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 06.03.2020 r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem znak PO.RZŚ.4360.31m.2020.KS z dnia 27.04.2020 r. zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie tj.: Prezydenta Miasta Konina o wezwanie Inwestora do przedstawienia dodatkowych uzupełnień/wyjaśnień do raportu.

            Prezydent Miasta Konina pismem znak OŚ.6220.34.2019 w dniu 06.05.2020 r. na podstawie art. 7, 9, 50 § 1, 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) wezwał wnioskodawcę do złożenia      w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego pisma dodatkowych uzupełnień/wyjaśnień do raportu przedstawionych w piśmie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

            W dniu 28.05.2020 r. do tut. organu wpłynęło uzupełnienie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, które pismem znak OŚ.6220.34.2020 z dnia 04.06.2020 r. zostało przekazane Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wraz z uzupełnieniem złożonym przez Inwestora na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

           Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowieniem znak PO.RZŚ.4360.31m.2020.KS z dnia 03.07.2020 r. uzgodnił realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określił następujące warunki jego realizacji:

1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;

b)   we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy

zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnej;

c) w czasie robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i-neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

2.   Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

a)   zaopatrzenie w wodę na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia będzie realizowane  z miejskiej sieci wodociągowej;

b)   ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

c)   w wyniku eksploatacji instalacji nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe;

d)   wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu przedsięwzięcia będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

       Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Powyższe warunki zostały uwzględnione w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 w oparciu o art. 77 ust. 6 ustawy pismami znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 06.03.2020 r. oraz OŚ.6220.34.2019 z dnia 04.06.2020 r. (przekazując uzupełnienie Inwestora, złożone na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak  WOO-I.4221.47.2020.KB.5 z dnia 13.07.2020 r. uzgodnił, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie. W postanowieniu nie stwierdził konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. W planowanym budynku zastosować wentylację z odzyskiem ciepła – rekuperacją.

2. Energię elektryczną dla potrzeb zakładu zapewnić z instalacji fotowoltaicznej. Dopuszcza się wspomaganie z  zasilania sieciowego.

3. Planowane w ramach przedsięwzięcia kotły zasilać paliwem gazowym.

4. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych oraz dachu odprowadzać do kanalizacji deszczowej.

5. Procesy produkcyjne prowadzić bez generowania ścieków przemysłowych.

6. Budynek produkcyjny wyposażyć w maksymalnie dwie centrale wentylacyjne z rekuperacją o poziomie hałasu na wylocie kominów wentylacyjnych nie wyższym niż 70 dB.

7. Eksploatację zakładu oraz ruch pojazdów ciężkich prowadzić wyłącznie w porze dnia, tj. od 6.00 do 22.00.

Powyższe warunki zostały uwzględnione w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 09.06.2020 r. Prezydent Miasta Konina zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Środowiska w Poznaniu  o wydanie opinii dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem znak DSR-II-1.7030.1.30.2020  z dnia 17.07.2020 r. poinformował, iż po przeanalizowaniu sprawy nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 77 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, gdyż planowane przedsięwzięcie nie dotyczy instalacji, której eksploatacja wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wobec czego brak jest podstaw prawnych do wydania opinii w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

            Obwieszczeniem znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 24.06.2020 r., zgodnie z art. 30, 33   ust. 1 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadomiono o weryfikacji raportu             o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ponownie wyznaczono 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków, tj. od dnia 25.06.2020 r. do dnia 27.07.2020 r. Uwagi i wnioski można było składać w Urzędzie Miejskim w Koninie Plac Wolności 1 lub  w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 oraz na adres e-mail: elzbieta.niewiadomska@konin.um.gov.pl. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogły być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń  i zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

                 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Prezydent Miasta Konina pismem OŚ.6220.34.2019 z dnia 24.06.2020 r. zawiadomił, poprzez obwieszczenie, strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie,  o wysłanych pismach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz  Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W obwieszczeniu wskazano miejsce i czas do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej . W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

                     Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie należącej do spółki ELECTRIC Sp. z o. o., będącej inwestorem przedsięwzięcia. Działka nr 197/22 obręb Chorzeń w Koninie o powierzchni 0,1587 ha jest częściowo utwardzona nawierzchnią z asfaltobetonu (ok. 50 % powierzchni działki). Utwardzenie wykorzystywane jest jako parking i place manewrowe. Na działce w południowo – zachodnim narożniku usytuowana jest zadaszona wiata do gromadzenia odpadów stałych, która jedną ścianą przechodzi na sąsiednią działkę nr 197/21 obręb Chorzeń w Koninie należącą do inwestora.

           W ramach inwestycji planuje się posadowienie budynku (powierzchnia zabudowy 386,36 m2) o dwóch kondygnacjach naziemnych o wymiarach ok. 36,58 m x 10,48 m. Wysokość najwyższej części dachu nad poziom terenu przy wejściu do budynku wyniesie 8,55 m. W budynku tym prowadzony będzie proces pozyskania wodoru z wody oparty na elektrolizie. System zasilania instalacji do produkcji wodoru ma stanowić zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW zainstalowany na dachu planowanego budynku. Projektowany budynek w części parterowej przeznaczony zostanie do montażu rozdzielnic elektrycznych oraz magazynowania urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W części obejmującej piętro budynku przewidziane są dwa zespoły pomieszczeń laboratoryjno-badawczych w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Obok budynku na placu zostaną zainstalowane wysokociśnieniowe zbiorniki na tlen i wodór. Planuje się posadowienie po 4 zbiorniki osobno dla tlenu i wodoru o pojemności 360 litrów każdy. Po stronie południowej projektowanego budynku przewidziano 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni utwardzonej. Nie przewiduje się oddziaływania skumulowanego przedmiotowej inwestycji z działalnością znajdującą się na sąsiedniej działce nr 197/21 należącej do wnioskodawcy ponieważ prowadzona jest w niej wyłącznie działalność usługowa związana z instalacjami elektrycznymi w budownictwie i przemyśle.

          Na etapie eksploatacji inwestycji źródłami emisji substancji do powietrza będą: 4 kotły gazowe o mocy ok. 20 kW każdy oraz spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji. W planowanej instalacji proces pozyskania wodoru z wody oparty będzie na elektrolizie, czyli zmianie struktury chemicznej wody, zachodzący pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego. Energia elektryczna będzie pochodziła z instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu planowanego budynku. Jak wynika z raportu procesy produkcyjne nie będą źródłem emisji substancji do powietrza. Wnioskodawca przewiduje również zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła – rekuperacji.

               Analiza przedłożonego raportu i uzupełnienia do niego wraz z obliczeniami rozprzestrzeniania emitowanych substancji w powietrzu wykazała, że wielkości emisji z ww. źródeł nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz, że dotrzymane będą standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji  w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.). Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w odległości mniejszej niż 10 h od emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją nie będzie kumulacji oddziaływań z działką sąsiadującą należącą do wnioskodawcy ze względu na brak źródeł emisji substancji do powietrza na tym terenie. Należy ponadto nadmienić, iż ewentualne skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Dotrzymanie nałożonych na wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunków, przyczyni się do redukcji emisji substancji wprowadzanych do powietrza z terenu inwestycji oraz zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony powietrza określonych w przepisach.

Zgodnie z przedłożonym raportem źródłem hałasu do środowiska z terenu zakładu będą operacje pojazdów ciężkich oraz centrale wentylacyjne z rekuperacją. Planowane do zainstalowania wentylatory wywiewne w pomieszczeniach socjalnych będą urządzeniami o małej mocy (13-22 W i wydajności – 50-80 m3/h) i zostaną umieszczenie wewnątrz pomieszczeń socjalnych, dlatego nie uwzględniono ich w źródłach emisji hałasu do środowiska. Dwie centrale wentylacyjne z rekuperacją będą charakteryzowały się poziomem hałasu na wylocie kominów wentylacyjnych na poziomie 70 dB. Ze względu na pracę rekuperacji na potrzeby budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi (pomieszczenia biurowe, socjalne, laboratoria) cała instalacja zostanie wyposażona w elementy wygłuszające. W celu eliminacji drgań i hałasu instalacji na króćcach przyłączeniowych do central będą króćce elastyczne przeciwdrganiowe, a na kanałach nawiewnych i wywiewnych dodatkowo tłumiki kanałowe. W ciągu najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia po przedmiotowym terenie będzie poruszał się jeden pojazd ciężki. Zakład będzie eksploatowany wyłącznie w porze dnia.

        Z informacji zawartych w raporcie wynika, że wokół planowanej inwestycji  znajduje się zabudowa przemysłowa i usługowa. Najbliższe tereny chronione akustycznie - zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości ok 500 m od planowanej inwestycji. Zgodnie  z przedłożoną analizą poziom hałasu wyznaczony na granicy ww. terenów nie będzie przekraczał wartości dopuszczalnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Zgodnie z założeniami przyjętymi w raporcie  i załączoną analizą akustyczną eksploatacja zakładu i ruch pojazdów ciężkich po terenie zakładu zostanie ograniczony do pory dnia, tj. godz. 6:00 do 22:00. Powyższe założenie wskazano zatem w warunkach realizacji inwestycji.

W przedstawionym raporcie Wnioskodawca opisał rodzaje oraz ilości powstających odpadów. Eksploatacja instalacji do elektrolizy wodoru nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów. Na terenie zakładu, na etapie eksploatacji powstawać będą odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w pomieszczeniach, w przystosowanych do nich oznakowanych pojemnikach, umieszczonych na szczelnej podłodze, zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Odpady w zakładzie będą gromadzone selektywnie w specjalistycznych, kontenerach, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie  z przepisami szczegółowym. Odpady w pierwszej kolejności  przekazywane będą do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Część odpadów wymienionych w raporcie może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3, ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797,  ze zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Przy założeniu, że Wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

                     Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza głównymi zbiornikami wód podziemnych. Według Mapy Hydrogeologicznej Polski teren inwestycji stanowi obszar  o bardzo niskim zagrożeniu pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych. Najbliższe otwory hydrogeologiczne znajdują się ok. 400 m na wschód. Najbliższe ujęcie wody pitnej znajduje się ok. 1,3 km na południe, kolejne ok. 2,4 km w kierunku południowo-wschodnim. Przedmiotowy teren znajduje się poza zasięgiem strefy ochrony pośredniej tych ujęć. Działka na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia  powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

            Ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (jcwpd) o kodzie PLGW600062 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (jcwp) Warta od Topca do Powy o kodzie PLRW600021183519.

          Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) jcwpd PLGW600062 charakteryzuje się  dobrym stanem ilościowym oraz słabym stanem chemicznym i jest zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego. Dla jcpwd  PLGW600062 celem środowiskowym jest: dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny, mniej rygorystyczny cel dla parametru CI (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem). Termin osiągnięcia celu środowiskowego określono na 2021 r. ze względu na odwadnianie odkrywkowej kopali węgla brunatnego prowadzone przez KWB „Konin” i lokalny dopływ słonych wód kopalnianych. Z uwagi na wielopoziomowy charakter systemu wodonośnego lej depresyjny w poziomie przypowierzchniowym ma znacznie ograniczony zasięg w stosunku do leja depresyjnego w głębszych poziomach wodonośnych. Zagrożenie dla wód podziemnych stanowi szeroko rozumiana infrastruktura kopalniana i przemysłowa  (eksploatacja węgla brunatnego ze złoża  „Ościsłowo”, eksploatacja węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie). Zasoby jcwpd PLGW600062 podlegają ochronie  z uwagi na ich wykorzystywanie do celów zaopatrzenia ludności w wodę do picia.

       Natomiast jcwp PLRW600021183519 Warta od Topca do Powy posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły. Celem środowiskowym dla tej jcwp jest dobry potencjał ekologiczny i możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego-Warta w obrębie jcwp oraz dobry stan chemiczny. Zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcie celu środowiskowego jcwp  PLRW600021183519 została określona jako zagrożona. Termin osiągnięcia celu środowiskowego określono na 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych.

Nie zidentyfikowano presji mających wpływ na obniżoną ocenę stanu chemicznego. Konieczne jest dokonanie  szczegółowego rozpoznania  przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Wdrożenie działań będzie mogło nastąpić dopiero po ich rozpoznaniu, dlatego też przewiduje się możliwość wdrożenia zaplanowanych działań po roku 2021.         

            Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane i będące przedmiotem uzgodnienia rozwiązania i technologie oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko przedstawione w raporcie oddziaływania  na środowisko, przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i tym samym nie stwierdza się  negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów  środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),  a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1967).

                  Woda na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie na wodę przyjęte w raporcie wynosi ok. 1200 m3/rok,  w tym: na cele socjalno-bytowe – 462 m3/rok, cele technologiczne – 500 m3/rok, rezerwa zapotrzebowania wody na cele różne (np. podlewanie zieleni, sprzątanie itp.) - ok. 250 m3/rok. Z procesu tego nie będą powstawały ścieki. Woda będzie krążyła w układzie zamkniętym, a w procesie elektrolizy nie będą powstawały żadne substancje uboczne. W raporcie wskazano, że w zakładzie nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej. Parking będzie wykonany z płyt ażurowych.

     Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza obszarami wodno-błotnymi, jak również strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, biorąc pod uwagę rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i magazynowania oraz postępowania z odpadami nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym na wody podziemne i powierzchniowe.

    Przedmiotowa inwestycja położona będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najbliżej zlokalizowanymi obszarami Natura 2000 są oddalone o około 1 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009.

      Działka o nr ewid. 197/22 w obrębie Chorzeń w Koninie znajduje się w obszarze przemysłowym, jest ogrodzona i częściowo utwardzona. W miejscu realizacji inwestycji nie stwierdzono obecności chronionych gatunków roślin i grzybów, a także występowania gniazd, schronień czy miejsc lęgowych rzadkich gatunków zwierząt. Obszar przedsięwzięcia położony jest poza zasięgiem korytarzy ekologicznych i nie stanowi atrakcyjnego szlaku migracji, siedliska bądź miejsca żerowania dla zwierząt. Realizacja przedsięwzięcia nie jest związana z wycinką drzew i krzewów.

      Mając na uwadze obecne zagospodarowanie miejsca realizacji inwestycji wraz z obszarem położonym w zasięgu jej oddziaływania oraz jej niewielki zakres, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących  oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz obecne zagospodarowanie przestrzenne obszaru leżącego w jego sąsiedztwie stwierdzono, że inwestycja nie naruszy walorów krajobrazowych najbliższej okolicy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie stwierdził również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).     Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi i powodzi. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania techniczne.

     Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania  technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach                postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

                     Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Prezydent Miasta Konina pismem OŚ.6220.34.2019 z dnia 28.07.2020 r. zawiadomił, poprzez obwieszczenie, strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie. W obwieszczeniu wskazano miejsce i czas do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także ostateczny termin zapoznania się z materiałami – do dnia 19.08.2020 r.  Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koninie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie www.konin.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

                                    Stosownie do art. 104 ww. ustawy organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

                          Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Powyższe oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu oraz brak jest możliwości złożenia odwołania do organu wyższego stopnia             i zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania.

 

                                                                                               z. up. Prezydenta Miasta Konina

                                                                                                      Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                                   Kierownik    

                                                                                               Wydziału Ochrony Środowiska

 

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia –„Opracowanie nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie”.

Otrzymują:

1. Electric Sp. z o. o.,

ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin

2. Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283      ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.           poz. 256).

3. a/a A.Sz.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. J. H. Dąbrowskiego 79  60 - 529 Poznań (ePUAP)

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16  62 – 500 Konin (ePUAP)

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Chlebowa 4/8 61 – 003 Poznań (ePUAP)

 

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć 00/100)

           

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 17 znak OŚ.6220.34.2019 z dnia 07.09.2020 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia – „Opracowanie nowego produktu – autonomicznej instalacji do wytwarzania wodoru na potrzeby elektromobilności na działce o numerze ewidencyjnym 197/22 obręb Chorzeń w Koninie”.

 

                 W ramach inwestycji planuje się posadowienie budynku (powierzchnia zabudowy 386,36 m2) o dwóch kondygnacjach naziemnych o wymiarach ok. 36,58 m x 10,48 m. Wysokość najwyższej części dachu nad poziom terenu przy wejściu do budynku wyniesie 8,55 m. W budynku tym prowadzony będzie proces pozyskania wodoru z wody oparty na elektrolizie. System zasilania instalacji do produkcji wodoru ma stanowić zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW zainstalowany na dachu planowanego budynku. Projektowany budynek w części parterowej przeznaczony zostanie do montażu rozdzielnic elektrycznych oraz magazynowania urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W części obejmującej piętro budynku przewidziane są dwa zespoły pomieszczeń laboratoryjno-badawczych w dziedzinie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Obok budynku na placu zostaną zainstalowane wysokociśnieniowe zbiorniki na tlen i wodór. Planuje się posadowienie po 4 zbiorniki osobno dla tlenu i wodoru o pojemności 360 litrów każdy. Po stronie południowej projektowanego budynku przewidziano 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni utwardzonej.

                 Eksploatacja instalacji do elektrolizy wodoru nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów. Na terenie zakładu, na etapie eksploatacji powstawać będą odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne będą gromadzone w pomieszczeniach, w przystosowanych do nich oznakowanych pojemnikach, umieszczonych na szczelnej podłodze, zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych. Odpady w zakładzie będą gromadzone selektywnie w specjalistycznych, kontenerach, a następnie będą przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, zgodnie z przepisami szczegółowym. Odpady w pierwszej kolejności  przekazywane będą do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Część odpadów wymienionych w raporcie może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3, ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797,  ze zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami.

                 Woda na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie na wodę przyjęte w raporcie wynosi ok. 1200 m3/rok,  w tym: na cele socjalno-bytowe – 462 m3/rok, cele technologiczne – 500 m3/rok, rezerwa zapotrzebowania wody na cele różne (np. podlewanie zieleni, sprzątanie itp.) - ok. 250 m3/rok. Z procesu tego nie będą powstawały ścieki. Woda będzie krążyła w układzie zamkniętym, a w procesie elektrolizy nie będą powstawały żadne substancje uboczne. W raporcie wskazano, że w zakładzie nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone do miejskiej kanalizacji deszczowej. Parking będzie wykonany z płyt ażurowych.

Spełniając warunki określone w niniejszej w decyzji na przedmiotowym terenie nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

 

                                                                                                   z. up. Prezydenta Miasta Konina

                                                                                                      Elżbieta Niewiadomska

                                                                                                            Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

 

Strony postępowania administracyjnego zawiadomione poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ze zm.).

Właściciele działek o numerach ewidencyjnych: 165/2, 166/2, 1088, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 216, 194/3, 195/5, 196/4, 173/1, 174, 175, 197/20, 176, 177, 178/1, 178/2, 179, 198, 194/4, 195/6, 1125, 1126, 1127, 197/20, 194/1, 196/2, 197/6, 197/4, 197/21, 197/16, 197/22, 197/23, 195/4, 153/2, 197/14, 197/15, 197/17, 197/18, 197/13, 197/11, 197/2, 197/3 obręb Chorzeń w Koninie.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2020-09-09
Data udostępnienia: 2020-09-09 07:29:52
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-09 07:29:52
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6738657
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,