skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

10-09-2020 r.

OBWIESZCZENIE

            o powiadomieniu stron postępowania

                     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie o wysłanych pismach:

- znak OŚ.6220.15.2020 z dnia 27.08.2020 r. do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie,

- znak OŚ.6220.15.2020 z dnia 07.09.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

- znak OŚ.6220.15.2020 z dnia 07.09.2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Kole,

- znak OŚ.6220.15.2020 z dnia 07.09.2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, których treść podaje się poniżej.

            Doręczenie pisma uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 10.09.2020 r. do dnia 24.09.2020 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 203 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie  w Biurze Obsługi Interesanta plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                                                 z. up. Prezydenta Miasta Konina

        Elżbieta Niewiadomska

Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

                                                                                                          Konin, dnia 27.08.2020 r.

OŚ.6220.15.2020

 

 

Wydział Urbanistyki i Architektury

w/m

 

            Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.08.2020 r. wpłynęła korekta wniosku Pana Piotra Żywicy pełnomocnika firmy AGROSIMEX Sp. z o. o.  Goliany 43 05-620 Błędów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35,  217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń w Koninie

Stosownie do art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) ponownie zwracamy się z prośbą o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działek, który jest wymagany do uzyskania opinii dla wnioskowanej inwestycji.

Jednocześnie w oparciu o art. 80 ust. 2 ww. ustawy prosimy o stwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. W przypadku stwierdzenia niezgodności z ww. planem proszę o wyraźne określenie przyczyny tej niezgodności. Wasza pierwsza opinia wydana była w dniu 24.07.2020 r. znak UA.6727.402.2020.

W załączeniu przesyłamy kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem - do zwrotu.

 

 

                                                                                       Elżbieta Niewiadomska

Kierownik    

                                                                                               Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                                                                                              Konin, dnia 07.09.2020 r.

OŚ.6220.15.2020

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. J. H. Dąbrowskiego 79

60-529 Poznań

 

            Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.08.2020 r. do tut. organu wpłynęła korekta wniosku Pana Piotra Żywicy pełnomocnika firmy AGROSIMEX Sp. z o. o.  Goliany 43 05-620 Błędów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35,  217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń w Koninie.

Stosowanie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. (Wasz znak sprawy WOO-IV.4220.1223.2020.MDK.1).

                                     W załączeniu przesyłamy korektę wniosku.                                                          

 

                                                                                             z. up. Prezydenta Miasta Konina

        Elżbieta Niewiadomska

                Kierownik    

                                                                                               Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

                                                                                                          Konin, dnia 07.09.2020 r.

OŚ.6220.15.2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kole

ul. Prusa 3

62-600 Koło

 

            Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.08.2020 r. do tut. organu wpłynęła korekta wniosku Pana Piotra Żywicy pełnomocnika firmy AGROSIMEX Sp. z o. o.  Goliany 43 05-620 Błędów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35,  217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń w Koninie.

            Stosowanie do art. 64 ust. 1 pkt 4 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.(Wasz znak sprawy PO.ZZŚ.3.435.1.270.2020.RG.1)

 

                                     W załączeniu przesyłamy korektę wniosku.

 

 

                              

                                                                                              z. up. Prezydenta Miasta Konina

        Elżbieta Niewiadomska

                Kierownik    

                                                                                               Wydziału Ochrony Środowiska

 

           

Konin, dnia 07.09.2020 r.

OŚ.6220.15.2020

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16

 62-500 Konin

 

            Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.08.2020 r. do tut. organu wpłynęła korekta wniosku Pana Piotra Żywicy pełnomocnika firmy AGROSIMEX Sp. z o. o.  Goliany 43 05-620 Błędów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35,  217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń w Koninie.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. (Wasz znak sprawy ON.NS.9011.8.40.2020).

W załączeniu przesyłamy korektę wniosku.

 

                                                                                              z. up. Prezydenta Miasta Konina

        Elżbieta Niewiadomska

                Kierownik    

                                                                                               Wydziału Ochrony Środowiska

                                                                                                                                                                                                      

Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 ze zm.).

Właściciele działek nr: 218, 217/2, 217/53, 1153, 1154, 217/50, 217/13, 217/11, 217/54, 217/60, 217/64, 217/21, 217/51,1157, 217/34, 217/35, 1156, 1155, 217/32, 217/37, 217/36, 217/33, 217/22, 217/4, 217/41, 217/40, 217/31 obręb Chorzeń w Koninie;

3/3, 3/4, 473/3, 473/7, 11/3, 473/4, 473/9, 473/11, 473/12, 473/6, 473/1, 15 obręb Czarków w Koninie.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2020-09-10
Data udostępnienia: 2020-09-10 07:31:50
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-10 07:31:50
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6778699
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,