skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

01-10-2020 r.

OBWIESZCZENIE o powiadomieniu stron postępowania

 

  Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie osiedla Konin – Łężyn, o wysłanych pismach:

  • znak OŚ.6220.22.2020 z dnia 17.09.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
  • znak OŚ.6220.22.2020 z dnia 17.09.2020 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Kole,
  • znak OŚ.6220.22.2020 z dnia 17.09.2020 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, których treść podaje się poniżej.

Doręczenie pisma uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 01.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 203 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie  w Biurze Obsługi Interesanta plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska


                                                                                                            

OŚ.6220.22.2020                                                                           Konin, dnia 17.09.2020 r.

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Poznaniu

ul. J. H. Dąbrowskiego 79

60-529 Poznań

 

            Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.   z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wszczęto na wniosek  z dnia 18.08.2020 r. (data wpływu, który został uzupełniony w dniach 07.09.2020 r. oraz 15.09.2020 r.) firmy BUDMIX Kasiewicz Tomasz Wąsoskie Holendry 10 62-561 Ślesin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla Konin – Łężyn.

Stosowanie do art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

        Jednocześnie informujemy, iż planowana inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 2019).

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 ww. ustawy.   

 

  z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

OŚ.6220.22.2020                                                                           Konin, dnia 17.09.2020 r.

 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kole

ul. Prusa 3

62-600 Koło

 

            Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.   z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wszczęto na wniosek  z dnia 18.08.2020 r. (data wpływu, który został uzupełniony w dniach 07.09.2020 r. oraz 15.09.2020 r.) firmy BUDMIX Kasiewicz Tomasz Wąsoskie Holendry 10 62-561 Ślesin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla Konin – Łężyn.

            Stosowanie do art. 64 ust. 1 pkt 4 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

         Jednocześnie informujemy, iż planowana inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 2019).

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 ww. ustawy.

                                                                      

  z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

OŚ.6220.22.2020                                                                           Konin, dnia 17.09.2020 r.

 

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

ul. Staszica 16

62-500 Konin

 

            Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) wszczęto na wniosek  z dnia 18.08.2020 r. (data wpływu, który został uzupełniony w dniach 07.09.2020 r. oraz 15.09.2020 r.) firmy BUDMIX Kasiewicz Tomasz Wąsoskie Holendry 10 62-561 Ślesin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla Konin – Łężyn.

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zwracamy się z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

    Jednocześnie informujemy, iż planowana inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 2019).

            W załączeniu przesyłamy dokumenty zgodnie z art. 64 ust. 2 ww. ustawy.

                                   

 

  z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

Kierownik

Wydziału Ochrony Środowiska

 

                                                                                                                                                                                                     

          Strony postępowania administracyjnego zawiadomione poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Właściciele działek o numerach ewidencyjnych: 211/18, 211/23, 211/24, 211/25, 211/31, 230/1, 211/30, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 230/2, 211/29, 222/4, 224/12, 224/13, 229/1, 231/1, 230/3, 476, 475, 224/11, 228/1, 227/1, 226/7, 232/1 477/2, 477/1, 478,  233/10, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 454/7, 454/8, 454/9 479, 454/11, 454/12, 454/13, 454/14, 454/15, 454/16, 454/17, 482, 454/18, 483, 481, 184/1, 183/1, 182/1, 136/1, 235/2, 480, 447/3, 116/7, 115/12, 115/9, 114/4, 113/4, 112/12, 112/11, 112/5, 111/9, 111/5, 111/6, 110/2, 110/3, 109/3, 111/10, 111/7, 110/4, 109/4, 90/3, 90/4, 89/7,89/6, 235/1, 89/9, 89/5, 88/9, 88/10, 88/13, 88/12, 88/8, 494, 88/7, 87/2, 87/3, 86/2, 86/5, 86/4, 85/2, 200/1, 454/22 obręb Łężyn w Koninie, 544/5 obręb Pątnów w Koninie.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2020-10-01
Data udostępnienia: 2020-10-01 07:38:47
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-01 07:38:47
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 6883847
© 2003-2020 Urząd Miejski w Koninie,