skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

20-10-2020 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

         Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o wydanym postanowieniu  w dniu 12.10.2020 r. znak OŚ.6220.22.2020  dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie, którego treść podaje się poniżej.

            Doręczenie postanowienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 20.10.2020 r. do dnia 03.11.2020 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia tj. od dnia 03.11.2020 r. do dnia 10.11.2020 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 203 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie  w Biurze Obsługi Interesanta plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

                                                                                                                                                                

                                                                                            z. up. Prezydenta Miasta Konina

                                                                                                     Elżbieta Niewiadomska

                                                                              Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska


OŚ.6220.22.2020                                                                                                                                 Konin, dnia 12.10.2020 r.

 

POSTANOWIENIE

 

       Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ust. 2  oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy BUDMIX Kasiewicz Tomasz Wąsoskie Holendry 10 62-561 Ślesin, z dnia 18.08.2020 r.

 

POSTANAWIAM

 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie.

II. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), który ponadto winien zawierać  szczegółową analizę podanych niżej zagadnień:

 1. Przedstawienie bilansu poszczególnych powierzchni na terenie planowanego przedsięwzięcia, w szczególności wskazanie wielkości powierzchni zabudowy, wielkości powierzchni terenów utwardzonych i biologicznie czynnych istniejących i planowanych.
 2. Opisanie konstrukcji planowanych obiektów oraz liczby miejsc postojowych na poszczególnych kondygnacjach.
 3. Przedstawienie załącznika graficznego opatrzonego legendą, na którym zostanie przedstawiona lokalizacja wszystkich istniejących i planowanych powierzchni i obiektów.

4. Z zakresu ochrony przed hałasem:

 1. Określenie zagospodarowania i przeznaczenia terenu zgodnie z art. 113 i 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Rejony występowania terenów wymagających ochrony akustycznej zaznaczyć na mapie i wyróżnić ze względu na uwarunkowania akustyczne. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy dopuszczalne poziomy hałasu zostały zróżnicowane dla terenów faktycznie zagospodarowanych.
 2. Określenie odległości przedsięwzięcia od najbliżej położonych terenów podlegających ochronie akustycznej.
 3. Przedstawienie załącznika graficznego opatrzonego legendą, na którym zostanie przedstawiona lokalizacja wszystkich istniejących i planowanych powierzchni i obiektów.
 4. Wskazanie tras, po których poruszać się będą pojazdy oraz określenie natężenia ruchu pojazdów. Ponadto należy przedstawić założenia przyjęte do analizy akustycznej dotyczące rozkładu ruchu pojazdów po terenie planowanego przedsięwzięcia, w szczególności pojazdów wjeżdżających/wyjeżdżających do parkingów.
 5. Zinwentaryzowanie źródeł hałasu na terenie przedsięwzięcia wraz z podaniem poziomów mocy akustycznych i określeniem czasu pracy w ciągu najbardziej niekorzystnych ośmiu godzin pory dnia i jednej najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy oraz analizę wszystkich wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz wariantu wybranego do realizacji.
 6. Określenie przewidywanych poziomów hałasu na najbliżej położonych terenach, dla których w przepisach odrębnych określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz z graficznym załącznikiem prezentującym emisję hałasu do środowiska.
 7. Przedstawienie załącznika (w wersji papierowej lub elektronicznej) z danymi wejściowymi do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu w środowisku, celem weryfikacji uzyskanym wyników.
 8. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska określić środki organizacyjne, techniczne lub technologiczne ograniczające emisję hałasu (np. w przypadku barier obudów ograniczających emisję hałasu, należy podać informacje na temat: długości i wysokości oraz konstrukcji wykonania, rodzaju materiału z jakiego zostanie wykonana, a także skuteczność obniżania hałasu).
 9. Dokonanie oceny skumulowanego oddziaływania w zakresie emisji hałasu z innymi źródłami zlokalizowanymi na terenie i w pobliżu inwestycji, w tym uwzględnienie oddziaływania pośredniego planowanego przedsięwzięcia z istniejącym układem komunikacyjnym oraz wpływ przedsięwzięcia na rozkład ruchu w rejonie inwestycji.

5. Z zakresu ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

 1.   Przedstawienie informacji o warunkach hydrogeologicznych i geologicznych terenu planowanej inwestycji uwzględniających: poziomy wodonośne (w tym użytkowe poziomy wodonośne), głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wraz z ich obszarami najwyższej (ONO) oraz wysokiej ochrony (OWO), ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi, cieki i inne wody powierzchniowe oraz kierunki migracji wód podziemnych.
 2. Uwzględnienie usytuowania przedsięwzięcia względem cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, w szczególności należy wziąć pod uwagę ścisły kontakt hydrauliczny wód powierzchniowych z wodami podziemnymi, a co za tym idzie możliwość migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu w głąb ziemi.
 3. Wskazanie informacji, o których mowa w pkt. 1 na załącznikach graficznych w postaci mapy geologicznej, mapy hydrogeologicznej oraz przekrojów hydrogeologicznych.
 4. Wskazanie liczby planowanych ujęć wód podziemnych oraz ich parametrów.
 5. Określenie odległości planowanych studni od siebie.
 6. Określenie wydajności pomp, które będą wykorzystywane do poboru wody każdej z planowanych studni.
 7. Przedstawienie informacji dotyczących najbliżej położonych ujęć wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi (podanie odległości oraz zdolności poboru wody) oraz przedstawienie wpływu planowanego przedsięwzięcia na te ujęcia.
 8. Określenie zasięgu leja depresji przy maksymalnych wydajnościach planowanych studni i głębokości zalegania zwierciadła wody p.p.t, w tym przedstawienie tych zagadnień na załącznikach graficznych.
 9. Przedstawienie całkowitego zużycia wody w ciągu roku, z rozgraniczeniem na poszczególne cele oraz określenie średniej dobowej i godzinowej zużycia wody.
 10. Przeanalizowanie planowanego, łącznego zapotrzebowania na wodę, wymaganego dla realizacji zakładanych przez Wnioskodawcę celów (z uwzględnieniem łącznej pracy wszystkich studni z wydajnością Qhmax) w odniesieniu do ustalonych zasobów dyspozycyjnych dla omawianego obszaru, w ramach analizy skumulowanego oddziaływania ww. studni na lokalne zasoby wód podziemnych.
 11. Wyjaśnienie, czy woda pobierana będzie uzdatniania. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wskazanie miejsce uzdatniania wody, opisanie procesu technologicznego uzdatniania wody oraz wskazanie ilość ścieków powstających w związku z uzdatnianiem wody oraz podanie dalszego sposobu ich zagospodarowania. Ponadto opisanie sposobu gromadzenia i dalszego zagospodarowania wód popłucznych.
 12. Podanie ilości ścieków łącznie z obliczeniami i określeniem ich rodzaju oraz opisanie dalszego sposobu zagospodarowania tych ścieków.
 13. Przedstawienie obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych z podziałem na poszczególne rodzaje powierzchni, z których będą ujmowane i odprowadzane wraz z podaniem sposobu dalszego ich zagospodarowania.
 14. Przedstawienie wraz ze szczegółowym opisem technologii posadowienia budynków z uwzględnieniem istniejących warunków gruntowo-wodnych.
 15. Określenie ilości powstających ścieków i sposobu ich zagospodarowania, określenie ilości wód opadowych i roztopowych, sposobów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia, z podaniem wielkości i rodzaju  powierzchni, uwzględnieniem sposobów retencjonowania, i dokonanie oceny oddziaływania tych wód na ich odbiornik.
 16. Opisanie możliwego wpływu przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawienie rozwiązań mających na celu ograniczenie potencjalnego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na te komponenty.
 17. Przedstawienie aktualnego stanu powierzchni ziemi, a także wskazanie, czy na przedmiotowym terenie prowadzono badania powierzchni ziemi; przedstawienie wyników tych badań. W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnych zanieczyszczeń w powierzchni ziemi, przedstawienie rozwiązań, które zostaną zrealizowane w celu przywrócenia powierzchni ziemi do stanu właściwego.
 1. Z zakresu ochrony bioróżnorodności i ochrony przyrody:
 1. Przedstawienie informacji na temat występowania na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z podaniem źródła danych.
 2. Przedstawienie wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym przyrodę obszaru chronionego krajobrazu „Goplańsko-Kujawski”, a także przedstawienie propozycji zastosowania środków ograniczających ewentualny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze oraz krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.
 3. Ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

7. Z zakresu ochrony klimatu należy wyjaśnić, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu i czy przewidziano rozwiązania łagodzące te zmiany, proszę także ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. wyjaśnić czy przedsięwzięcie będzie przystosowane do postępujących zmian klimatu uwzględniając elementy związane z klęskami żywiołowymi np. silne wiatry, susza, pożary, fale upałów i mrozów, powodzie, nawalne deszcze i burze, intensywne opady śniegu i proszę opisać ewentualne działania minimalizujące.

 

            UZASADNIENIE

 

        Firma BUDMIX Kasiewicz Tomasz Wąsoskie Holendry 10 62-561 Ślesin, wnioskiem     z dnia 18.08.2020 r. (data wpływu, który został uzupełniony w dniach 07.09.2020 r. oraz 15.09.2020 r.) zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie. Jednocześnie wnioskodawca oświadczył, iż zamierza realizować planowane zamierzenie na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu  i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r.  poz. 219).

      Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 55 lit. a , pkt 58 lit. a, pkt 81, pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

       Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) organ prowadzący postępowanie, zasięgając opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie przedkłada wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

         Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.22.2020 z dnia 17.09.2020 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem znak ON.NS.9011.8.52.2020 z dnia 30.09.2020 r. biorąc pod uwagę lokalizację, charakterystykę i skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdził, iż pod względem higienicznym  i zdrowotnym nie zachodzą przesłanki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.     z 2020 r. poz. 283 ze zm.) do stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.22.2020 z dnia 17.09.2020 r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu  pismem znak PO.ZZŚ.3.435.1.311.2020.RG z dnia 05.10.2020 r.  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Plac budowy i jego zaplecze zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;

2. Plac budowy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić  w następstwie sytuacji awaryjnych;

3. Do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania;

4. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;

5. Prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich tankowanie wykonywać poza terenem realizacji inwestycji;

6. Odpady podczas budowy magazynować w pojemnikach lub kontenerach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu, o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem  warunków atmosferycznych oraz dostępem osób trzecich, w sposób uniemożliwiający zmieszanie się różnych rodzajów odpadów;

7. Zdjąć warstwę urodzajną gleby i odłożyć na pryzmę, a następnie wykorzystać do kształtowania  terenów zielonych;

8. Ścieki socjalno-bytowe na etapie realizacji odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie wywozić na najbliższą oczyszczalnię ścieków przez uprawnione firmy; na etapie eksploatacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do kanalizacji lub bezodpływowych, szczelnych zbiorników, lub poprzez przydomowe oczyszczalnie ścieków (z częściowym wykorzystaniem wody do podlewania zieleni);

9. Wody opadowo-roztopowe z dróg odprowadzać do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz na teren własny w przypadku zabudowy mieszkalnej.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r. poz. 283 ze zm.) pismem znak OŚ.6220.22.2020 z dnia 17.09.2020 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4220.1386.2020.JM.1 z dnia 06.10.2020 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa osiedla Konin – Łężyn”, przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 231/1, 480, 494 obręb Łężyn w Koninie, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawarty w sentencji niniejszego postanowienia.

                    Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Konina uwzględnił wymagania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zbadał rodzaj, skalę, cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość emisji, powiązania z innymi przedsięwzięciami, różnorodność biologiczną, usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz wykorzystanie zasobów naturalnych, a także uciążliwości jakie wystąpią w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

            Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. ustawy w oparciu o zapisy karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedmiotem wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa osiedla mieszkaniowego Konin  - Łężyn, przewidzianego do realizacji na działkach nr: 231/1, 480, 494, obręb Łężyn, miasto Konin. Łączna powierzchnia przekształcona w wyniku realizacji inwestycji wyniesie 16,5430 ha. Teren inwestycji został podzielony na trzy obszary A, B oraz C. W obszarze A planuje się budowę maksymalnie 79 budynków jednorodzinnych, w obszarze B maksymalnie 22 budynki (jednorodzinne, wielorodzinne, usługowe), w obszarze C maksymalnie 12 budynków jednorodzinnych. W k.i.p. wskazano, że planuje się  budowę do 91 domów mieszkalnych jednorodzinnych, do 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, do 3 budynków mieszkalnych ze strefą usługową, do 16 budynków usługowych (żłobek/przedszkole/dom seniora, pawilony handlowo – usługowe). Wielkość planowanych do wydzielenia działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową wynosić będzie od ok. 0,07 ha do ok. 10 ha W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną również maksymalnie 3 stacje transformatorowe, drogi o łącznej długości 3288 m, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 2,4 km. Powierzchnia terenów utwardzonych w obrębie ciągów komunikacyjnych wynosić będzie ok. 3,5521 ha. Łączna powierzchnia parkingów naziemnych wynosić będzie 0,3979 ha. Powierzchnia zajęta pod usługi wyniesie ok. 0,3112 ha tj. W budynkach mieszkalnych dopuszcza się możliwość budowy garażu wolnostojącego lub w bryle budynku. Budynki mieszkalne wielorodzinne będą miały do 4 kondygnacji, budynki mieszkalne jednorodzinne do 2, budynki usługowe do 4 kondygnacji naziemnych. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia odniesiono się jedynie do budowy samych budynków mieszkalnych i usługowych. Nie wskazano technologii budowy dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, stacji transformatorowych oraz wpływu ich realizacji na poszczególne elementy środowiska. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w odległości do 100 m od linii brzegowej Jeziora Pątnowskiego.

            Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit a oraz 3 lit a i c ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2020 r. poz. 283 ze zm.) na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej oraz gruntów ornych. Do zebranej dokumentacji załączono analizę akustyczną wpływu jedynie etapu realizacji przedsięwzięcia, pomijając etap eksploatacji inwestycji. Nie oszacowano ruchu pojazdów po terenie inwestycji z podziałem na porę dnia i nocy, nie wskazano czy będą źródła punktowe hałasu na terenie przedsięwzięcia. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano jedynie, że na etapie eksploatacji nie przewiduje się emisji hałasu, który mógłby być uciążliwy dla otoczenia. W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie nie może ocenić jednoznacznie czy na terenach objętych ochroną akustyczną zostaną dotrzymane standardy akustyczne, określone  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

       Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ww. ustawy w karcie informacyjnej   przedsięwzięcia wskazano, że ogrzewanie budynków dopuszcza się indywidualne (z własnej kotłowni),  gazowe (butle indywidualne lub gaz z sieci) lub elektryczne, z dopuszczeniem możliwości instalacji indywidualnych pomp ciepła. Podobnie jak w przypadku emisji hałasu, również w przypadku emisji substancji do powietrza odniesiono się jedynie do etapu realizacji inwestycji, bez uwzględnienia etapu eksploatacji inwestycji. Nie uszczegółowiono medium grzewczego w przypadku stosowania indywidualnych kotłów przez mieszkańców.

Z treści dokumentacji wynika, ze Wnioskodawca dopuszcza wszelkie rozwiązania dotyczące odprowadzanie ścieków tj. do kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych, do przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie dokonano oceny poszczególnych wariantów na środowisko gruntowo – wodne. Ponadto wskazano również, że dopuszcza się w przypadku kilku budynków jednorodzinnych pobór wody z 6 studni głębinowych do 25 m, o poborze poniżej 10 m3/h. Nie dokonano jakichkolwiek analiz oddziaływania poboru z własnych ujęć na środowisko gruntowo – wodne. W tym miejscu należy wskazać, że informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia powinny umożliwiać analizę kryteriów, o których mowa 63 ust. 1 ww. ustawy

        Mając na względzie powyższe ustalenia, w szczególności rodzaj i skalę przedsięwzięcia, jego lokalizację i otoczenie, brak przeprowadzenia szczegółowej analizy oddziaływania poszczególnych proponowanych przez Wnioskodawcę rozwiązań na środowisko, w opinii Prezydenta Miasta Konina, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli na określenie warunków jego realizacji i eksploatacji oraz obowiązków dotyczących ograniczania, zapobiegania i minimalizacji oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko pozwoli na szczegółowe przeanalizowanie wpływu przedsięwzięcia na tereny podlegające ochronie przed hałasem określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko szczególną uwagę należy zwrócić na zinwentaryzowanie wszystkich źródeł hałasu oraz prawidłowe określenie parametrów ich pracy, wskazanie tras, po których poruszać się będą pojazdy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem wjazdów/wyjazdów na teren zabudowy. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaże, czy przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku przekroczenia standardów jakości środowiska ocenie poddane zostaną działania, które Inwestor podejmie w celu ograniczenia ponadnormatywnego hałasu oraz określona zostanie ich skuteczność.

Analiza wykonanego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedstawiającego w sposób szczegółowy charakterystykę przedsięwzięcia, w szczególności warunki eksploatacji ujęcia wód podziemnych, przewidywane ilości pobieranej wody, a także opis warunków hydrogeologicznych, w tym poziomu wodonośnego z którego będzie ujmowana woda, pozwoli na zajęcie stanowiska, jak realizacja planowanej inwestycji wpłynie na warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji. Ponadto ocenie poddana zostanie możliwość wzajemnego oddziaływania planowanych ujęć wód podziemnych z ujęciami już istniejącymi. W związku z brakiem dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne dla jednostki hydrogeologicznej analizowanego obszaru, stwierdzono potrzebę przeanalizowania w raporcie o oddziaływaniu na środowisko planowanego, łącznego zapotrzebowania Wnioskodawcy na wodę dla realizacji zakładanych przez niego celów (z uwzględnieniem łącznej pracy wszystkich studni) w odniesieniu do zasobów dyspozycyjnych dla omawianego obszaru. Analizując wpływ przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, przy dokonywaniu analizy wpływu eksploatacji wszystkich (planowanych i istniejących) studni  należy wziąć pod uwagę również innych użytkowników, którzy pobierają wodę z tej samej warstwy wodonośnej na podstawie posiadanych pozwoleń wodnoprawnych. Ponadto w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy również zwrócić uwagę na zagadnienia związane z gospodarką wodno-ściekową, w tym m.in. na przedstawienie warunków hydrogeologicznych i geologicznych terenu planowanego przedsięwzięcia oraz w szczególności określenie ilości i prawidłowego sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz planowanych rozwiązań w zakresie ich zagospodarowania.

      Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu „Goplańsko-Kujawskiego”, który nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalony o 4,9 km od przedsięwzięcia. Zgodnie z mapą ewidencji gruntów teren przedsięwzięcia stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Obecnie grunty te nie są użytkowane, dominuje roślinność ruderalna. W raporcie należy przedstawić zagadnienia związane z ochroną bioróżnorodności i ochroną przyrody, to jest informacje na temat występowania na danym terenie oraz w jego sąsiedztwie chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z podaniem źródła danych, a także przedstawić wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym przyrodę obszaru chronionego krajobrazu „Goplańsko-Kujawskiego” oraz propozycję zastosowania środków ograniczających potencjalny negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze oraz krajobraz na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji. W postanowieniu wskazano także na konieczność oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze.

       W związku z powyższym tutejszy organ uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) ze szczegółową analizą zagadnień wskazanych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak WOO-IV.4220.1386.2020.JM.1 z dnia 06.10.2020 r.  t.j: aspektów związanych z emisją hałasu, gospodarką wodno-ściekową oraz ochroną przyrody i bioróżnorodnością, koniecznością przeprowadzenia analizy możliwych konfliktów społecznych, a także określenia wpływu inwestycji na zmiany klimatu oraz adaptacji do postępujących zmian klimatu.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

POUCZENIE

 

      Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Konina w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

                                                                                            z. up. Prezydenta Miasta Konina

                                                                                                     Elżbieta Niewiadomska

                                                                              Kierownik  Wydziału Ochrony Środowiska

 

 

         Strony postępowania administracyjnego zawiadomione poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Właściciele działek o numerach ewidencyjnych: 211/18, 211/23, 211/24, 211/25, 211/31, 230/1, 211/30, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 230/2, 211/29, 222/4, 224/12, 224/13, 229/1, 231/1, 230/3, 476, 475, 224/11, 228/1, 227/1, 226/7, 232/1 477/2, 477/1, 478,  233/10, 233/2, 233/3, 233/4, 233/5, 233/6, 233/7, 233/8, 454/7, 454/8, 454/9 479, 454/11, 454/12, 454/13, 454/14, 454/15, 454/16, 454/17, 482, 454/18, 483, 481, 184/1, 183/1, 182/1, 136/1, 235/2, 480, 447/3, 116/7, 115/12, 115/9, 114/4, 113/4, 112/12, 112/11, 112/5, 111/9, 111/5, 111/6, 110/2, 110/3, 109/3, 111/10, 111/7, 110/4, 109/4, 90/3, 90/4, 89/7,89/6, 235/1, 89/9, 89/5, 88/9, 88/10, 88/13, 88/12, 88/8, 494, 88/7, 87/2, 87/3, 86/2, 86/5, 86/4, 85/2, 200/1, 454/22 obręb Łężyn w Koninie, 544/5 obręb Pątnów w Koninie.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2020-10-20
Data udostępnienia: 2020-10-20 07:13:12
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-20 07:13:12
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8202014
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,