skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

20-10-2020 r.

PREZYDENT MIASTA KONINA                                                                                                       Konin dnia 20.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 2)

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwały nr 80 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

 

28 października 2020 r. – 26 listopada 2020 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 22a), w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 2) odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1600.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Konina na adres: plac Wolności 1, 62-500 Konin, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania albo nazwy osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz jej siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2020 r.

Uwagi należy złożyć w formie papierowej lub elektronicznej na adres poczty elektronicznej: uwagi_do_mpzp@konin.um.gov.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Konina.

 

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), dalej jako ustawa o pzp, w związku z realizacją czynności, o których mowa w art. 17 pkt 9 ustawy o pzp - wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenów położonych wzdłuż ulicy Osada, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w uwagach jest Miasto Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina, Plac Wolności 1, 62-500 Konin; tel. 63 240 11 11; sekretariat@konin.um.gov.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą skontaktować się drogą elektroniczną: iod@konin.um.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz. 1587) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mogą zostać przekazane:
 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
 2. innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Konin przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Prezydent Miasta Konina, w tym: biuru projektowemu.
 1. Dane osobowe osób, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
 2. Podane w uwagach dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8.  Osoby, które złożyły uwagi w toku procedury sporządzenia planu miejscowego, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.

 1. Podanie w uwagach danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (wprowadzającym m. in. zakaz organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań powyżej 5 osób z dniem 24 października 2020 r.) informujemy, że dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Łężyn (etap 2) odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 16:00 w formie on-line.
Aby wziąć udział w dyskusji należy kliknąć w poniższy link:

https://spotkanie.konin.eu/Dyskusja_Publiczna_25.11.2020

Poniżej zawarta jest również krótka instrukcja obsługi platformy służącej do obsługi dyskusji.

Wideoplatforma JitsiMeet jest również dostępna jako aplikacja mobilna (umożliwia udział w dyskusji za pomocą telefonu komórkowego).

Więcej informacji :

Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Koninie
62-500 Konin, plac Wolności 1

tel.: +48 63 240 12 65
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Joanna Olczak
Data wytworzenia: 2020-10-20
Data udostępnienia: 2020-10-20 11:19:23
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-30 14:26:56
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8176992
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,