skip to content
Archiwum ogłoszeń dotyczącyvh ochrony środowiska

22-10-2020 r.

OBWIESZCZENIE

o powiadomieniu stron postępowania

 

                     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie o wysłanym zawiadomieniu znak OŚ.6220.15.2020 z dnia 21.10.2020 r.,  którego treść podaje się poniżej.

                      Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Termin czternastu dni liczy się od dnia 22.10.2020 r. do dnia 05.11.2020 r. Z materiałami można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w godz. od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 05.11.2020 r. do dnia 12.11.2020 r. Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska Polskiego 2, 62-510 Konin pok. 203 lub w Urzędzie Miejskim w Koninie  w Biurze Obsługi Interesanta plac Wolności 1, 62-500 Konin w godz. od 730 do 15 30, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.                                       

 

                                                                                                             z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

             Kierownik    

                                                                                                              Wydziału Ochrony Środowiska


OŚ.6220.15.2020                                                                                                                                    Konin, dnia 21.10.2020 r.

                                     

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie informuje o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu PAKON, zlokalizowanego na działkach o nr 217/35, 217/36, 217/37, 1156, 1157 obręb Chorzeń przy ul. Zakładowej 7 w Koninie.

Z materiałem można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 2 pok. 203 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) ww. sprawa ze względu na trwające postępowanie wyjaśniające, zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 30.11.2020 r.

Zgodnie z art. 37 ww. ustawy stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

                                                                                                                   z. up. Prezydenta Miasta Konina

Elżbieta Niewiadomska

             Kierownik    

                                                                                                                  Wydziału Ochrony Środowiska

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                       

            Strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Właściciele działek nr: 218, 217/2, 217/53, 1153, 1154, 217/50, 217/13, 217/11, 217/54, 217/60, 217/64, 217/21, 217/51,1157, 217/34, 217/35, 1156, 1155, 217/32, 217/37, 217/36, 217/33, 217/22, 217/4, 217/41, 217/40, 217/31 obręb Chorzeń w Koninie;

3/3, 3/4, 473/3, 473/7, 11/3, 473/4, 473/9, 473/11, 473/12, 473/6, 473/1, 15 obręb Czarków w Koninie.
Podmiot udostępniający: UM
Informacja wprowadzona przez: Katarzyna Łubik
Informacja wytworzona przez: Elżbieta Niewiadomska
Data wytworzenia: 2020-10-22
Data udostępnienia: 2020-10-22 07:12:08
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-22 07:12:08
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1, 62-500 Konin
tel. +48 (63) 2401 111
fax: +48 (63) 2429 920

e-mail: sekretariat@konin.um.gov.pl
adres www: www.konin.pl
adres BIP www: bip.konin.eu
Liczba odwiedzin: 8202060
© 2003-2021 Urząd Miejski w Koninie,